Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte  2016-01-11 kl 1900, Vrigstad värdshus

 

Närvarande:Cenneth Quick, Anna Lindborg, Anna Green-Svensson, Lars Pettersson, Agne Pettersson, Mikael Pettersson, Jan-Erik Berg, Sören Engström, Björn Malmgren, Robert Lindahl, Karin Åström

Anmält sin frånvaro:Stefan Johansson

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2

Val av justerare

Mikael Pettersson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

SvStK protokoll nr 4 o 5-2015

Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna. Styrelsen har tagit del av SvStK senaste styrelsemötesprotokoll.

 

§5

Ekonomi

Styrelsen beslutar sig för att ansluta  till Swish för enklare betalningsförfarande och för att minska på kontanthantering.

 

§6

Rapporter

-Ungdomsmästerskap

Inget att rapportera

-Kostaprovet

Jaktprovsansvarig avlägger rapport om Kostaprovet.

-Värnamoprovet

Jaktprovsansvarig avlägger rapport om Värnamoprovet.

 

 

§7

Jaktprov

-ingen internationell status på Kostaprovet, Eksjöprovet och Smålandsräven under 2016. Beslut av FCI.

Styrelsen beslutar att föra till protokollet att styrelsen tagit del av detta samt att uppdra åt Lars Pettersson att skriva på hemsidan en information till medlemmarna angående detta.

 

Räv-SM

Robert Lundahl med sin finnstövare Messi samt Anders Kristiansson med sin schiller Rävuddens Stej är uttagna till Räv-SM 2016.

 

§8

Utställningar

Tre kvinnliga domare till våra utställningar 2016 är anlitade.

Utställningsdatum för 2018 är bokade.

Styrelsen har tagit del av informationen och beslutar att föra in detta i protokollet.

§9

Medlemmar

Tjejjakten går av stapeln lördag den 16/1 om det inte är för vasst i backen. Sju kvinnor är idag anmälda.

Medlemsansvarig informerar om att klubben idag har 790 medlemmar registrerade.

§10

Domare

Styrelsen beslutar att godkänna Erik Balk att få påbörja sin aspiranttjänstgöring.

Roger Nilsson är ny domare i klubben.

§11

Bordlagda och pågående ärenden

-Inköp av västar

Styrelsen beslutar att beställa västar. Styrelsen uppdrar åt Anna Green-Svensson och Robert Lundahl att se vilket alternativ som är mest prisvärt.

-Nå ungdomar via sociala medier. Björn och Robert.

Styrelsen beslutar att i nuläget avsluta detta ärende.

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

SvStK kommer att genomföra instruktörsutbildningar för lydnadsinstruktörer under våren.

Styrelsen beslutar att sätta ut annons om detta på klubbens hemsida.

 

§14

Redaktörens punkt

-Stövaren nr 1 –kallelse årsmötet

                        - utställningsannonser, Värnamo och Eksjö

Styrelsen beslutar om innehållet på SmStKs sida i Stövaren nr 1.

 

 

§14

Övrigt

 

-Inför årsmötet

Styrelsen påbörjar planeringen inför årsmötet.

Styrelsen tar beslut att inköpa 10 st bronsplaketter för utdelning till de hundar som blir JCH.

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte 20160314

 

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                      Karin Åström

Ordförande                                             Sekreterare

 

 

Mikael Pettersson

Justerare

Extra information