Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-08-08
via Teams.


Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Daniel Hultman, Lisa
Bengtsson, Anders Kristiansson, Bjarne Engström, Per-Gunnar Solberg, Stefan Johansson och
jubileumskommittén, Anna Green och Björn Malmgren.
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.
§2 Val av justerare
Lisa väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§3 Dagordningens godkännande
OK.
§4 Ekonomi
Vi har fått prishöjning från Hundköket till våra foderdepåer och de vill ha extra ersättning, för
att de inte kunde ta ut höjningen. Agne, Stefan och Daniel kollar på detta till nästa möte, då vi
måste ha in underlag för att kunna betala ut några pengar.
Swedish Match är under uppköp och vi har fått frågan om vi accepterar budet. Vi tar beslut
om detta på nästa möte.
§5 Jaktprov
Jaktproven är under kontroll.
§6 Utställningar
Det har varit en vattenläcka i lokalen där vi har våra prylar i Vrigstad, förhoppningsvis ingen
större skada skedd. Lisa tar upp om vi ska ha tält och utställningsprylar i Vrigstad, då det blir
väldigt långt för henne att hämta grejerna. P-G Solberg hämtar inför Åseda-utställningen och
vi har kvar förrådet i Vrigstad tills vidare. Anna Green ser det inte som nåt problem att hjälpa
till vid hämtning och lämning.
§7 Medlemmar
Inget nytt.
§8 Domare
Domarenkäten är utskickad till samtliga domare.
§9 Jubileumsfesten
Anna och Björn har det mesta klart inför jubileumsfesten till helgen. 98 personer är anmälda.
Mötet beslutar att bjuda på lite vickning framåt natten för alla som sover över på Ullinge.
§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 5/9 kl. 18.30 via Teams.
§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet

Extra information