Närvarande: Cenneth Quick, Sören Engström, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Lindborg, Anna Green-Svensson, Björn Malmgren, Anders Kristiansson, Sören Engström och Bjarne Engström. Agne Petersson har anmält förhinder.
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.
§2 Val av justerare
Hans Norberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§3 Dagordningens godkännande
OK.
§4 Föregående mötesprotokoll
OK.
§5 Ekonomi
Agne deltog inte i mötet.
§6 Årsmöte 2021
Vi håller fast vid tiden för årsmötet tills vidare, dvs den 10 april och skriver en preliminär kallelse i nästa nummer av Stövaren. Vi lägger även en länk på hemsidan där vi ber om medlemmarnas mailadresser, för att kunna ha årsmötet digitalt om vi inte kan genomföra det i april.
§7 Jaktprov Kostaprovet avlöpte enligt plan, dock fortsatt stora problem att få in protokollen i programmet. Mötet diskuterar Räv-SM 2022. Var och när ska vi hålla det?
§8 Utställningar
Utställningen i Eksjö 2022 är klar.
§9 Medlemmar
Medlemsantalet är intakt, Björn kontaktar Svenska Stövarklubbens medlemsansvarige ang. de som inte betalar.
§10 Domare
Utbildningen av nya domare fortsätter. Var tyvärr några hundar som inte gick till pris vid senaste jaktproven och aspiranterna fick således inte godkänd provtjänstgöring. Roger tar kontakt med Dennis Liljeberg ang. koppling till jubileumsboken, som Dennis har åtagit sig att skriva.
§11 Sponsorer
Sören kontaktar Agne för att få vilka sponsorer som har betalat i år och ser till att dessa får en julhälsning från klubben.
§12 Pågående ärenden
Inget nytt.
§13 Redaktörens punkt
Roger efterlyser skrivelser som ska in i årsboken, har varit sparsamt med dessa ett tag nu.
§14Artiklar till Stövaren
Deadline för nästa nummer är den 8/1. Respektive arbetsgrupp för Högsby och Värnamo kontaktar redaktören om respit för att få med dessa prov i nästa nummer.
§15 Övriga frågor
Vi har fått in ett förslag från en medlem om en liten skinnpärm till domarna. Vi beställer 5 st och utvärderar om den är bra, och om den uppskattas beställer vi till alla domare för utdelning i augusti i samband med domardagarna.
Det är ingen strykande åtgång av almanackorna, Anna G ber om hjälp att få ut fler.
§18 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 11/1, troligtvis via Teams.
§19 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.
Cenneth Quick Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare
Hans Norberg
Justerare