Protokoll 2020-08-17
Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2020-08-17 Kl. 18.30, Vrigstad värdshus

Närvarande. Cenneth, Sören, Agne, Björn, Bjarne, Anna, Stefan, Anders
Anmält Förhinder: Anna, Roger, Hans
§1
Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. Till sekreterare valdes Anders
§2
Val av justerare: Björn
§3
Dagordningens godkännande: Mötet godkände dagordningen
§4
Föregående mötesprotokoll:
§5
Ekonomi: Ekonomin redovisades fram till 2020-08-17
§6
Fullmäktige: Stövarfullmäktige kommer genomföras digitalt. Cenneth blir ordinarie representant, Bjarne
reserv.
Diskussion genomfördes gällande ställningstagande inför fullmäktige
§7
Jaktprov: Klubbuttagning: hundägare ordnar domare + mark båda dagar
Domare för andra tävlingar enl. lista
Diskussion fördes gällande diplomutskick
§8
Utställningar:
§9
Medlemmar:
§10
Domardagarna: 12/9 Jkpg län, 29/8 kronobergs län
§11
Redaktörens punkt: Utebliven ekonomisk info i årsboken pga uteblivet årsmöte, detta då ekonomin först ska godkännas på årsmötet av medlemmarna
§12
Inkomna skrivelser:
§13Artiklar till stövaren:

 

§14
Övrigt: Diskussion om nytt utseende på diplom
Almanacka jobbas det på
Försäljning av kläder på hemsida
Uppdatera hemsida med aktuell årsbok
Plaketter

§15Nästa möte: 2020-09-07 Vrigstad kl 18

§16
Mötet avslutas:

Ordförande: Kenneth Quick

Justerare: Björn Malmgren