Via Teams

 

Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Björn Malmgren, Stefan Johansson, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Green Svensson, Anders Kristiansson och Bjarne Engström.

 • 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

 • 2 Val av justerare

Anders Kristiansson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 • 3 Dagordningens godkännande

OK.

 

 • 4 Föregående mötesprotokoll

OK.

 

 • 5 Ekonomi

Agne redovisar det ekonomiska läget. Vi kommer att redovisa plusresultat på 24.000 för 2020. Mötet diskuterar hur vi gör med utdelningen från Kennel Hagels fond.

Vad gör vi med de testamenterade pengarna? Olika förslag diskuteras, ungdomsjakt, jubileumsbok mm. Lars-Erik ska såklart få ett omnämnande i årsboken och jubileumsboken.

 

 • 6 Rapporter

Inga rapporter.

 • 7 Jaktprov

Alla jaktprov under säsongen har avlöpt mycket bra. Liverapportering har varit mycket uppskattad från många jägare runt om i landet. Det blir en del ändringar i de olika kommittéerna nästa år, Bjarne jobbar med dessa. Inrapporteringen i databasen fungerar väldigt dåligt, tar väldigt lång tid att göra detta.

 

 • 8 Utställningar

Inget nytt vid tiden för mötet.

 

 

 • 9 Medlemmar

Medlemsantalet är på ungefär samma nivå.

 • 10 Domare

Allt under kontroll.

 • 11 Stövarjaktens dag.

Det var en hel del jaktlag som var ute denna helg och klubben har fått in oväntat mycket pengar till Barncancerfonden hittills.

 • 12 Årsmöte 2021

Mötet diskuterar hur vi gör med årsmötet. Vi beslutar att skjuta upp det tills vidare.

 • 13 Redaktörens punkt

Deadline till nästa nummer av Stövaren är 12 april.

 • 14 Övriga frågor

Pärmarna som provades vid Eksjöprovet var bra. Anna behöver hjälp med diplomen. Hur gör vi med förrådet i Vrigstad? Anna skickar info till Roger. Mötet beslutar att det ska utgå ett arvode till dem som sköter liverapporteringen.

 

 • 15 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 29/3 via Teams kl 19.00, Stefan skickar länk för inloggning.

 

 

 • 16 Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                        Roger Nilsson

Ordförande                                             Sekreterare

 

 

Anders Kristiansson

Justerare