Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Björn Malmgren, Stefan Johansson, Sören Engström, Roger Nilsson, Anna Green Svensson, Anna Lindborg, Sören Engström, Anders Kristiansson och Bjarne Engström.

 • 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

 • 2 Val av justerare

Sören Engström väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 • 3 Dagordningens godkännande

OK.

 

 • 4 Föregående mötesprotokoll

OK.

 

 • 5 Ekonomi

Agne redovisar det ekonomiska läget. Revisorerna är kontaktade och ska granska räkenskaperna. Det kommer att gå åt en del pengar nästa år i samband med klubbens 100-årsjubileum. Arvet vi har fått går till jubileumsboken. På så vis kommer det så många som möjligt till gagn. Agne kollar på att sätta pengar i en lågriskfond, presenterar detta närmare på årsmötet. Vi har fått diplom från Barncancerfonden för vårt engagemang, där vi fick in 51.000 kronor. Hur många var egentligen ute under ”Stövarjaktens helg”? Svårt att få koll på detta i år.

 

 • 6 Rapporter

Inga nya rapporter.

 • 7 Jaktprov

Kommittéerna för de olika jaktproven börjar sätta sig, någon kvar gällande Eksjö. Bjarne vill höja priserna för jaktproven, då de i princip går back. Klubben har fått förslag från några hugade medlemmar som vill dra igång ett Särskilt Rävprov på Öland. Detta är styrelsen såklart positiv till.

 

 • 8 Utställningar

Klubben har ordnat en särskild exteriörbedömning, 3 hundar deltog. Planerar för ytterligare någon i vår. Kollar om det går att ha Åseda-utställningen under 2 dagar, då det kan komma många hundar dit om det öppnas upp efter semestern.

 • 9 Medlemmar

Inget nytt.

 • 10 Domare

Vi har fått en ny domare klar under förra året, flera på gång men inte klara ännu.

 

 • 11 Sponsorer

Inget nytt.

 • 12 Redaktörens punkt

Behöver ha in rapporterna till årsboken vartefter de blir klara.

 • 13 Artiklar till Stövaren

Artiklar ska in senast 12/4 för att komma med i nästa nummer.

 • 14 Årsmöte

Vi planerar för att ha årsmötet i Åseda den 29 augusti, utomhus i Folkets Park. Om detta inte är genomförbart, kör vi mötet digitalt istället då vi måste ha ett årsmöte i år. Anna L kollar så vi kan vara i Åseda.

 

 • 15 Övriga frågor

Ska vi bilda en kommitté för jubileumsåret? Det börjar med Räv-SM. Styrelsen funderar vilka personer som ska ingå här. Anna G tar upp att vi kanske skulle ha en plakett i samband med utdelningen av vandringspriserna. Då får de något permanent också och det vore ju trevligt.

 • 17 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 17/5 via Teams, Stefan skickar länk som vanligt.

 

 

 • 16 Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                        Roger Nilsson

Ordförande                                               Sekreterare

 

 

Sören Engström

Justerare