Närvarande: Agne Petersson, Björn Malmgren, Roger Nilsson, Hans Norberg, Sören Engström, Anna Green Svensson, Anders Kristiansson och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Vice ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Anna Green Svensson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. I princip klar med kostnadsbudget för nästa år, vilket har vållat en hel del huvudbry, då vi har väldigt många aktiviteter på gång.

§6 Årsmöte
Vi bjuder in Dennis Liljeberg att prata om den kommande jubileumsboken, som börjar bli färdig. Mötet diskuterar avtackning av avgående styrelsemedlemmar, Agne och Björn fixar detta.

§7 Jaktprov
Mötet diskuterar att köra ”Halva Potten”- lotterier istället för att jaga in priser till jaktproven. Alla prov under kontroll. Det blir 2 SM-tävlingar kommande säsong, först den uppskjutna från ifjol, denna blir 25-26 oktober och arrangeras av Skåne-Blekinge. Sedan kommer årets SM den 4-5 november, arrangör Västerbotten.

§8 Utställningar
Anna L har meddelat att det fortfarande saknas lite folk till utställningen i Åseda, vilket vi hoppas löser sig innan det blir dags.

 

§9 Medlemmar
Medlemsantalet fortsätter tyvärr att sjunka, just nu 603 betalande medlemmar.

§10 Domare
Ändrad enkät är snart klar, skickas ut till samtliga domare inom kort. Domardagarna körs som planerat.

§11 Redaktörens punkt.
Inget nytt för tillfället.


§12 Övriga frågor
Anna G önskar ha kvar access till hemsidan och Facebook och det tillstyrker mötet. Anna tar fram plaketter till vandringsprisen för att dela ut på årsstämman.
Roger anmäler Bjarne till ordförandekonferensen den 23/8 och påtalar vad Smålands Stövarklubb önskar ta upp på denna. Det gäller framför allt de ändrade jakttiderna, där vi anser att Svenska Stövarklubben kunde agera kraftigare mot dessa. Tar även upp det undermåliga rapporteringssystemet och vill diskutera ägarfrågan av detta.

§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 29/8 kl. 11.00 i Åseda.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bjarne Engström Roger Nilsson
Vice Ordförande Sekreterare

 

Anna Green Svensson
Justerare