I Näshults bygdegård.

Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Hans Norberg, Per-Gunnar Solberg och Bjarne Engström. Agne var med en stund per telefon.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Per-Gunnar väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget.

§6 Sponsorer
Det blir allt svårare att få tag i sponsorer och styrelsen har därför ingen sponsoransvarig, utan överlåter det åt de olika kommittéerna att dra in sponsorpengar vid respektive arrangemang.

§7 Jaktprov
Mötet diskuterar förslag till nya jaktprovsregler. Diskuterar även vilka som ansvarar för respektive prov. Mötet pratar om att köpa in Dreverklubbens rapporteringssystem istället för det undermåliga systemet vi har idag. Dreverklubbens är både billigare och enklare att hantera för såväl ansvariga som respektive domare. Bjarne har möte med övriga stövarklubbar på söndag den 3/10 och då tas denna fråga upp. Bjarne får mandat att förespråka att byta till det nya systemet.

§8 Utställningar
Bengt kollar med Anna om de olika grupperna för utställningarna.

§9 Medlemmar
Medlemsantalet fortsatt runt 600 betalande medlemmar. Per-Gunnar håller på att sätta sig in i processen om att kolla upp de som inte betalat medlemsavgiften.

§10 Domare
Hans meddelar att det är några aspiranter som inte har gjort teorin, trots påstötning.

§11 Redaktörens punkt.
Roger har kortat ned inbjudan till Ölandsräven och skickar det till Bengt för att skicka in till Stövaren.


§12 Inkomna skrivelser Inga skrivelser.

§13 Artiklar till Stövaren
Bengt skriver ihop lite till Stövaren, presenterar nya styrelsemedlemmar lite kort.

 

§14 Övriga frågor
Nya styrelsemedlemmar uppmanas att ta foton och skicka till Stefan för att läggas in på hemsidan. Bengt tar ett snack med Anna Green Svensson beträffande almanackan, om hon vill hjälpa till med denna.

 

§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 6/12 kl. 19.00 i Näshults bygdegård.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Per-Gunnar Solberg
Justerare