I Näshults bygdegård.

Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Ulf Sivberg, Per-Gunnar Solberg, Agne Petersson, Anders Kristiansson, Anders Karlsson och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Ulf väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Han påpekar även att vi måste inventera lagret innan nyår, och detta ordnar Ulf Sivberg.

§6 Sponsorer
Det har gått mycket bra att få tag i sponsorer till Ölandsräven. Vi behöver en sponsoransvarig, som ser att till att de som ska synas, gör detta vid respektive aktivitet. Tex: en Guldsponsor ska vara med i alla jaktprovskataloger. Bengt tar ansvar för att det blir rätt.

§7 Jaktprov
Klubben betalar även båtresan för våra tävlande i Räv-SM. Nästa jaktprov är Ölandsräven och här har de allt under kontroll. Smålandsräven har problem att hitta boende, då Osaby har renoverat och tar inte längre emot hundar på rummen. En lösning är dock nära förestående. Kostaprovet diskuterar att byta område till nästa år, då det är problem med boende även här. Förslag att dra mer mot Tingsryd.

§8 Utställningar
Utställningarna inför nästa år ok. Behöver ha ihop de olika kommittéerna snart och det är på gång, enligt Anna Lindborg.

§9 Medlemmar
Vi är just nu 613betalande medlemmar.

§10 Domare
Hans meddelar att en aspirant är klar med teorin, fler väntar vi på.

§11 Redaktörens punkt.
Roger har inget nytt för nu. Dennis L är snart klar med jubileumsboken, enligt uppgift.


§12 Inkomna skrivelser Inga skrivelser.

§13 Artiklar till Stövaren
Bengt skriver till Stövaren om Kostaprovet, plus påminnelser om Eksjöprovet och Smålandsräven och Räv-SM.

 

§14 Övriga frågor
Nya styrelsemedlemmar fotograferas efter mötet. Almanackan diskuterades, även hemsidan var uppe till diskussion, då den är anses väldigt tungjobbad.

 

§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 10/1 via Teams. Det kommer att skickas inbjudningar till detta möte.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Ulf Sivberg
Justerare