Protokoll fört vid Smålands Stövarklubbs styrelsemöte i Norrhult 21/6-2011

Närvarande:Karin Åström,Gunnar Pettersson, Stefan Johansson, Agne Pettersson, Uno Johansson, Jan-Erik Berg, Bjarne Engström, Kenneth Quick och Johan Frisk, Göran Månsson, Alf Beijer

Anmält förhinder:Mikael Pettersson

§ 1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen fastställd med tillägg på punkt 6 Raketen

§ 3. Till justerare valdes Johan Frisk och Stefan Johansson.

§ 4 Föregående mötesprotokoll utsänt, justerat och genomgånget.

§ 5 Agne delar ut en utskrift från huvudboken och redogör muntligt om denna. Resultat rapport från Eksjö utställningen visade på plusresultat.

§ 6 Raketen går som vanligt med Bruno som reseledare. Raketen utvärderas efter denna resa för att se om vi ska ha den kvar eller inte.

Agne tar fram ett förslag på eventuell höjning av medlemsavgiften för fattande av beslut på nästa styrelsemöte.

90 års jubileumet bör ske under våren 2012 i anknytning till årsmötet. Hotell högland är en möjlig plats. Johan och Gunnar tillsätter en festkomité

§ 7 inga återremitterade ärenden

§ 8 Dokument från Svstk angående arbetsordning för lokalklubbs styrelser, Gunnar tillser att alla i styrelsen får detta.

§ 9 Alla olika ansvarsområden är nu uppdelade och Uno uppdaterar policydokumentet och sänder till samtliga styrelsemedlemmar. Detta bör vara klart till mötet i Kosta, där sedan någon sammanställer och renskriver dokumentet.

Gunnar är pr ansvarig och håller i allt angående detta. Göran är medlemsansvarig och håller även i uppvaktningar och förtjänsttecken.

Viktigt att bearbeta u-listan.

Alf är sponsoransvarig och annonsansvarig för årsboken.

Johan är ungdoms och rekryteringsansvarig.

§ 10a. På jaktprovsfronten löper allt enligt plan. Jaktprovsdatumen är utlagda på hemsidan. Janne delar även ut kopia på en ny checklista för kommissarier vid jaktprov.

§ 10b. Karin redovisar från utställningarna. Eksjö uppvisar ett positivt resultat.

Karin visar även ett utkast för en ändring i policydokumentet angående utställningar.

§ 10c. Alf redogör för sitt arbete hittills och visar ett förslag till sponsoravtal.

Alla studerar detta hemma och tycker till om eventuella ändringar.

Göran behöver nya minnesgåvor. Agne tar kontakt med Kocovski för att köpa in 5 st glasfigurer och visar på nästa möte.

§ 11. Janne, Uno och Mikael skriver ihop ett förslag på yttrande från Smstk angående regelremissen, styrelsen bör skicka in sina åsikter snarast till dessa tre. Förslaget går sedan ut till alla för synpunkter, före 15 augusti. Au tar sedan beslut och ser till att förslaget kommer Svstk tillhanda före 1 september.

§ 12 Angående kepsar, beslutades att köpa in 200 vinterkepsar, Gunnar sköter detta.

Protokollen från mötena kan fortsättningsvis justeras på mail, därefter läggs dom ut på hemsidan. Sekreteraren bör inom en vecka skicka ut protokollet.

Gunnar visar två förslag på nytt hundfoder, kolla med dom gamla depåerna om intresse fortfarande finns för en fortsättning. AU tar beslut angående fodret.

Resterande lotter från Elmia läggs ut på hemsidan för att öka försäljningen.

Dan Erlandsson redogör för arbetet med den nya hemsidan, vilket flyter på enligt plan.

§ 13. Nästa möte avhålls i Norrhult 14 september kl 1800. Framtida möten 11 december i anslutning till Kosta provet.

§ 12. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

........................................... ..........................................

Ordförande Cenneth Quick Sekreterare Bjarne Engström

......................................... ..........................................

Justerare Stefan Johansson Justerare Johan Frisk