Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte i Norrhult 20110914

Närvarande: Cenneth Quick, Johan Frisk, Mikael Pettersson, Göran Månsson, Jan-Erik Berg, Uno Johansson, Gunnar Pettersson, Karin Åström

Anmält förhinder: Agne Pettersson, Stefan Johansson

§ 1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 1b. Bjarne Engström har avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen.

Karin Åström efterträder Bjarne som sekreterare.

§ 2. Dagordningen fastställs.

§3. Till justerare valdes Johan Frisk och Mikael Pettersson.

§4. Föregående mötesprotokoll är utsänt, justerat och genomgånget.

§5. Ekonomisk prognos för detta år är att vi kommer att gå back.

Beslut: Medlemsavgiften för 2012 kommer att vara oförändrad och vi ska istället se

över våra in- respektive utgifter och försöka få balans i ekonomin genom andra

åtgärder.

§6. Inga bordlagda ärenden.

§7. Inga återremmitterade ärenden.

§8. Inkomna skrivelser.

Två inkomna motioner från medlemmar:

Motion: Ett renodlat harprov som skall kallas SM för harhundar elitklass. Ett renodlat rävprov som kallas SM för rävhundar elitklass.

Beslut: Styrelsen avstyrker motionen men hänskjuter den till Årsmötet 2012.

Motion: Vid anmälan till kommissarien för start i öppenklass (ökl) skall hundägaren välja vilket djurslag han önskar att hunden skall provas på. Vid upptag på fel djurslag skall hunden kopplas och släppas på nytt.

Beslut: Styrelsen avstyrker motionen men hänskjuter den till Årsmötet 2012.

En förfrågan från schillerstövarföreningen med en femårsplan för genomförande av schillermästerskap samt eventuella landskamper. Smålands stövarklubb skulle stå som arrangör för Mästerskap räv säsongen 2011/2012 enligt föreslagen femårsplan.

Beslut: Smålands stövarklubb har tackat ja till att arrangera detta enligt planen. Det sker då i samband med Klubbmästerskap räv i februari 2012 vid Åsnen.

§9. Genomgång av ansvarsområden.

Johan: Fadderlista kommer att läggas ut på hemsidan. Brev kommer skickas ut till alla valpköpare i vårt upptagningsområde med information om medlemskap. Fem grupper med jägarexamenselever kommer att tas med ut i skogen i höst.

Karin: I nuläget saknas kommissarie för Åsedautställningen. Fråga har ställts till beagleklubben angående samarbete kring våra utställningar. I nuläget avböjer beagleklubben.

Gunnar: Stövarjaktens dag genomförs den 3/12. Vi inhiberar tidigare beslut att köpa in 200 vinterkepsar och i nuläget kommer inga att köpas in.

Uno: De flesta domarenkäter har kommit in. Två domarträffar har genomförts – Högsby och Växjö. Domarträff i Sävsjö genomförs den 20/9. Vi har två domaraspiranter som godkänns av styrelsen, Mikael Käll, Eksjö samt Anton Engberg, Tingsryd.

Jan-Erik: Remissvar angående förslaget på nya gemensamma drevprovsregler för drivande raser har skickats in till Svenska stövarklubben. Vi står som arrangör för både Räv-SM och Nordiska mästerskapet under säsongen 2012/2013. Jan-Erik undrar om vi kan tänka oss att byta år för Räv-SM till säsongen 2013/2014 och att då ställa fråga till Halland om byte av år med dem för arrangörsskapet.

Beslut: Styrelsen ger Jan-Erik mandat att kontakta Halland.

Göran: Klubben har under vår/sommar fått in 10 nya medlemmar.

§10a. Jaktprov. Se under §9.

§10b. Utställningar. Se under §9.

§10c. Sponsorer. Styrelsen beslutar att försöka tillsätta en grupp som håller i detta.

§11. Motioner. Se under §11 – inkomna skrivelser.

§12. Övriga frågor.

Klubbens 90-års-jubileum. Planering pågår. Johan och Gunnar ansvarar för detta.

Svenska stövarklubben har 100-års jubileum under 2012. I samband med detta kommer en utställning arrangeras på Svenska kennelklubbens museum. Till detta efterlyses historiskt material i form av bilder o dyl från våra medlemmar. Pålysning om detta ska läggas ut på hemsidan, Mikael ansvarar för att det blir gjort.

Avtackningar av personer som avslutat sina uppdrag kommer att ske under hösten vid olika tillfällen.

Klubben har fått hem ett prov på glaskonst med ingraverat motiv av jägare med stövare. Beslut: att klubben köper in fem stycken att ha i lager till gåvor. Klubben ska även erbjuda konstnären att ha en länk från vår hemsida till sin hemsida mot viss ersättning. Mikael ansvarar för detta.

Vargfrågan: Efter påstötning från våra medlemmar har Cenneth författat en skrivelse gällande vargfrågan och agerandet i denna fråga. Beslut: att Cenneth skickar skrivelsen till Svenska stövarklubben.

§13. Nästa styrelsemöte blir 20111211 i Kosta.

§14. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordföranden: Cenneth Quick

Sekreterare: Karin Åström

Justerare: Johan Frisk

Justerare: Mikael Pettersson