Protokoll fört vid styrelsemöte Smålands stövarklubb 2011-12-11 kl 1000 i Kosta läger.

Närvarande: Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Jan-Erik Berg, Cenneth Quick, Stefan Johansson, Gunnar Pettersson, Karin Åström, Alf Beijer, Uno Johansson, Hans Lundborg

Anmält förhinder: Göran Månsson, Johan Frisk

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

Gunnar Pettersson och Stefan Johansson vals till justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§4 Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna.

§5 Ekonomi

Ekonomisk rapport

Kassören går igenom ekonomin och slutsatsen är att vi går med ett underskott av 40.000 – 50.000 skr detta år. Nästa års höjning av medlemsavgiften efter sanktion från årsmötet blir 375 skr. Detta kommer att täcka ca 40 procent av underskottet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av kassörens rapport och godkänner denna.

Sponsorverksamheten

Alf B. och Hans L. föredrar den organisation de arbetat fram gällande sponsorer.

Styrelsen beslutar

Sponsorbeteckning behöver tas fram med e-postadresser och telefonnummer. Ansvarig är den som knutit upp sponsorn. Avtalet skickas till kassören. Hans L ansvarar för att kontakta sponsorerna efter genomförd sponsrad aktivitet för att ge ett tack ifrån klubben. Alla sponsorer under 2011/2012 med kontaktuppgifter ska skickas till Hans L. som skapar ett register över dessa. Alla sponsorer ska stå i årsboken med ett riktat tack till dessa, Hans L. ansvarar för detta. Hans L. lägger ut ett upprop på hemsidan för att få marker och kontaktpersoner till sponsorjakter.

§6 Rapporter

Stövarjaktens dag

Rapport från de olika platserna. Organisationen bör tydliggöras – en kontaktperson som samordnar före och sammanställer "resultatet" efter Stövarjaktens dag bör utses i varje lokalklubb. Utfallet har inte varit bra överlag i Smålands stövarklubb gällande deltagare förutom några undantag. Beror eventuellt på att vi är dåliga på att marknadsföra oss.

Styrelsen beslutar

Att stå bakom en fortsättning av Stövarjaktens dag. Blir det en fortsättning efter beslut i Fullmäktige ska vi ha så jämn geografisk spridning i Småland som möjligt.

Ordföranden informerar från Distriktskonferens i Yxnerum

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av informationen.

§7 Jaktprov

- Rapport jaktprov

Jan-Erik B. rapporterar ifrån de genomförda jaktproven Klubbutagning 1, Klubbuttagning 2 samt Högsbyprovet.

Jan-Erik ska ta kontakt med Östergötlands stövarklubb om det går att flytta deras Valdemarsviksprov så det inte ligger samma tid som Kostaprovet.

- Nordiska mästerskapen

Gunnar P. börjar få ihop en kommitee för detta. Vrigstad värdshus – Svante Stenevik är vidtalad angående förläggning och bas. Vi har fått ett positivt svar därifrån.

Räv SM 2012 – 2013

Hallans stövarklubb är tillfrågad om att byta år med oss för arrangemanget. Inget svar därifrån ännu. Fyra deltagande hundar i år på Räv-SM. Jan-Erik har ringt och gratulerat dessa till fina prestationer men ytterligare gratulation ska skickas från ordföranden.

Styrelsen beslutar

Att ordföranden uppmärksammar deltagarna på årets räv-sm för fina prestationer.

Styrelsen har tagit del av rapporten gällande jaktprov och lägger dessa till handlingarna.

§8 Medlemmar

Medlemsansvarig rapporterar

Medlemsansvarig ej närvarande vid mötet.

u-listor mm

måluppfyllelse

Under året har vi tappat 58 medlemmar. Vi når troligen inte måluppfyllelsen gällande medlemsantalet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av information.

medlemsträffar, planering för kommande år

Förslag:kontakta SKK och anlita föreläsare därifrån för träff i vår, lydnadskurser, angelfiske. Skjutkurs kommer att anordnas och ledas av Leif Rydell och Owe Bergström.

Styrelsen beslutar

Karin ansvarar för att kontakta Lars-Åke Johansson och Stefan Karlsson gällande lydnadskurser i vår. Cenneth ansvarar för att kontakta och bestämma med Leif Rydell och Owe Bergström gällande skjutkurs. Gunnar Pettersson ansvarar för kontakt med SKK för inbjudan av föreläsare till klubbträff. Styrelsen beslutar att öppna upp våra domardagar till klubbträffar för alla medlemmar.

Uppvaktningar

Ligger inom medlemsansvarigs ansvarsområde.

Styrelsen beslutar

Att uppdra åt medlemsansvarig att göra en förteckning över 2012 års uppvaktning

§9 Domare

En förfrågan om domaraspirant: Kaj Jensen, Sävsjö

Det finns några personer som inte gått sin utbildning färdigt under tre år. Nytt beslut måste tas om dessa ska ta upp sin domarutbildning på nytt.

Måluppfyllelse

Målet är fem nya domare detta jaktår. Än har vi inte fått någon ny domare detta år.

-framtida behov

Uppfyllt i nuläget.

Styrelsen beslutar

Personer som ej går sin utbildning inom tre år efter att beslut om godkännande tagits kan ej uppta sin domarutbildning utan att nytt beslut från styrelsen tas.

Styrelsen godkänner att Kaj Jensen påbörjar sin domarutbildning.

§10 Inför årsmötet

Motioner

Motion SM för harhundar.

Motion gällande val av djurslag.

Motion angående elitklassprov på samma premisser som elitprov räv.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ge Jan-Erik B. uppdrag att skriva en motivation till styrelsens avslag av motionen.

Se punkt a.

Styrelsen avslår motionen. För övrigt se punkt a.

Gunnar undersöker hur vi går tillväga för att få tillfälligt tillstånd att genomföra rörliga elitprov i Småland när det föreligger risker ex. varg.

Jubileumsfirande

Gunnar P och Johan F arbetar med årsmötesfirandet i samband med klubbens 90-årsjubileum. Det blir lokaliserat till Nässjö stadshotell eller Vrigstad värdshus.

Styrelsen beslutar

Att datum för årsmötet blir 20120414, att Hans L samordnar med Karin gällande utskick av kallelse och inbjudan till firandet.

§11 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

§12 Återremitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden.

§13 Inkomna skrivelser

fastställd medlemsavgift för 2012

Fullbetalande: 375 skr, familjemedlem 50 skr, gästmedlem 125 skr.

Vargfrågan

Styrelsen har tagit del av skrivelser som kommit genom Svstk i vargfrågan och lägger dessa till handlingarna.

Material till Stövaren

Deadline för material ska vara inne hos Allan Bergström 1/1 2012.

Schillermästerskap

Styrelsen har tagit del av skrivelsen och lägger den till handlingarna.

Inför Stövarfullmäktige 2012

Styrelsen har tagit del av skrivelsen och avvaktar tills vi vet vilka som avböjer omval.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av skrivelser under punkter a, b, c, d, e och lägger dessa till handlingarna.

§14 Övrigt

Hundfoderdepåer

Finns idag depåer på fyra ställen i Sävsjö (2 st), Vetlanda och Tenhult.

Styrelsen beslutar

Att söka fler personer som kan ha depåer och finnas geografiskt utspritt.

Diplom

Diplom är under framställande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen är informerade om var ärendet ligger och avvaktar diplomens färdigställande.

policydokument, revidering

Varje ledamot reviderar det som gäller sitt ansvarsområde. Mellanliggande områden ej gällande specifikt ansvarsområde tas upp i vår för revidering.

Styrelsen beslutar

Att deadline då policydokumenten ska vara färdigställda 20120701. Var och en ska under tiden fundera på vad som ska finnas i policydokumenten och om vissa delar ska lyftas ur policydokumenten.

Hemsidan

Stefan J. förklarar orsak till dröjsmål för nya hemsidans publicering. Ny deadline trettondagsafton.

Styrelsen beslutar

Styrelsen har tagit del av informationen. Ev. kostnad i samband med detta tas beslut om i au när den summan blir fastställd och framlagd av Stefan.

Blankett för reseersättning

Agne framställer att han vill omarbeta blanketten för reseersättning och lägga ut den på hemsidan.

Styrelsen beslutar

Att ge Agne mandat att genomföra detta.

Klubbens kameror

Angående hur och var klubbens två kameror ska finnas.

Styrelsen beslutar

Bordlägger detta ärende till nästa möte.

§14 Nästa möte

Nästa möte 20120318 kl 1000 i Norrhult Folkets park.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden tackar styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Cenneth Quick Karin Åström

Ordföranden Sekreterare

Gunnar Pettersson Stefan Johansson

Justerare Justerare