Protokoll styrelsemöte Smålands stövarklubb 20120318 i Norrhult kl. 1000

Närvarande: Cenneth Quick, Uno Johansson, Gunnar Pettersson, Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Johan Frisk, Göran Månsson, Jan-Erik Berg, Karin Åström

Anmält frånvaro: Stefan Johansson, Alf Beijer

§1. Mötet öppnas.

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2. Dagordningen godkännes.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§3. Föregående protokoll

Angående lydnadskurser. Johan tar kontakt med instruktörer i brukshundsklubben.

Diplom trycks upp och är klara före Värnamoutställningen.

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna.

§4. Val av justerare.

Jan-Erik Berg och Mikael Pettersson

§5. Inför årsmötet

5a. Raketenpriset – utvärdering/fortsättning

Raketenpriset skall ej i fortsättningen utgöras av en resa med motivering att många

får tacka nej av praktiska skäl och får därmed ej del av sitt pris.

Styrelsen beslutar: Raketenpriset kommer att vara 3000 kr i presentkort (ej bundet

till specifik affär). Två vinnare i raketenlotteriet.

5b. Valberedningens förslag till ordförande på årsmötet, styrelsens sammansättning,

valberedningens sammansättning, delegater till fullmäktige

Styrelsen beslutar att avvakta valberedningens förslag.

5c. Verksamhetsberättelsen

Styrelsen beslutar att lägga ut verksamhetsberättelsen på hemsidan i god tid före

Årsmötet, ej tryckas ut på papper till medlemmarna.

5d. Verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutar att lägga ut verksamhetsplanen på hemsidan i god tid före

Årsmötet, ej tryckas ut på papper till medlemmarna.

5e. Förtjänsttecken

Silver: Alf Beijer, Åke Johansson

Brons: Cenneth Quick, Bjarne Engström, Jens Engdahl, Wåge Fred, Peter Evertsson,

Stig Levisson, Sören Engström, Håkan Karlsson

Styrelsen beslutar att godkänna de föreslagna kandidaterna.

5f. Vilka skall avtackas.

Bengt Eriksson, Åke Johansson, Bjarne Engström, Alf Beijer, Torgny Lifström

Styrelsens beslut att avtacka dessa personer för väl utfört arbete för SmStK.

Personlig inbjudan till årsmötet för dessa. Karin ansvarar för utskick.

5g. Uppgifter inom styrelsen gås igenom.

Styrelsen har diskuterat detta och tydliggjort vad de innebär.

5h. Fördelning av arbetsuppgifter inför och under årsmötet.

Styrelsen beslutar att godkänna den fördelning av arbetsuppgifter vi kommit fram

till under mötet.

§6. Jaktprov

Janne redovisar jaktprovsagendan för 2012-2013.

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen jaktprovsagenda.

§7. Utställningar

Karin informerar om läget inför utställningssäsongen.

Styrelsen har tagit del av informationen.

§8. Medlemsvård och aktiviteter

Uno informerar om att han avtackat Alf Fermskog.

Mikael framför önskemål ang. datum för domardagen. Datum för domardagen blir 22/9.

Styrelsen beslutar att godkänna datum för domardag och har tagit del av

informationen.

§9. Rapporter

9a. Ekonomisk rapport.

Revision av räkenskaperna gjord med godkänt resultat.

Agne redovisar balans- och resultatrapport.

Styrelsen har tagit del av rapporterna och godkänner dessa.

§10. Skrivelser

Inkommen motion angående införande av DM-uttagning på räv.

Styrelsen beslutar att de tagit del av motionen och hänskjuter sitt ställningstagande

till första styrelsemötet efter årsmötet för att behandlas inför Stövarfullmäktige 2014.

§11. Bordlagda ärenden.

Angående klubbens kameror. En är i förvar hos Karin och en är i förvar hos Gunnar.

Styrelsen beslutar att de fortsätter vara placerade där tillsvidare.

§12. Återremitterade ärenden.

Inga återremitterade ärenden.

§13. Nya ärenden.

Inga nya ärenden.

§14. Övrigt.

14a. Dödsruna efter avlidna medlemmar.

Styrelsen har tagit del av att Göran Månsson och Sivert Adolfsson ansvarar för att föra in

dessa i årsboken.

14b. Svar till SvStK ang. utvärdering av SvStK´s styrelses arbete under året samt ev. förslag

Nya ledamöter.

Styrelsen beslutar att vi inte har några förslag på individer till SvStK´s styrelse.

Vi ser att styrelsen gjort ett bra arbete under året.

14c Angående att ange Hd status i valpannonserna på hemsidan.

Styrelsen beslutar att det räcker att skriva i annonsen att parningen är rekommenderad

av avelsråden. Krav på Hd-status i annonserna ska tas bort.

14d. Varför lämnar våra medlemmar klubben? Hur ska vi arbeta med detta?

Styrelsen beslutar att Göran tar ansvar för att vara observant på vilka som är

u-listade varje månad och informerar vidare i styrelsen samt att kontakt tas med de

personer som är u-listade.

§15. Nästa möte.

Nästa styrelsemöte 2012-04-14 kl.1000, Vrigstad värdshus.

§16. Mötet avslutas.

Ordföranden avslutar mötet och tackar de församlade.

Cenneth Quick Karin Åström

Ordförande Sekreterare

Jan-Erik Berg Mikael Pettersson

Justerare Justerare