Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson, Anders Kristiansson, Bjarne Engström, Per-Gunnar Solberg, Ulf Sivberg, Stefan Johansson och Anders Karlsson.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Per-Gunnar Solberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Daniel visar sin nya Excel-fil, som han tagit fram för att få koll på alla utbetalningar. Den var mycket väl utformad och vi beslutar att börja använda den omgående.

§6 Medlemmar
Per-Gunnar har fått tag i en lista över alla som äger stövare i Småland. P-G kollar mer på denna och sedan hjälps vi åt att ringa runt till de som inte är medlemmar i lokalklubben idag. Medlemsantalet fortsätter tyvärr att minska. Vi är nu under 600 medlemmar.

 

§7 Jaktprov
Kostaprovet som väntar närmast har många anmälningar, allt under kontroll.
Högsbyprovet diskuteras.

 

§8 Utställningar
Lisa har det ganska lugnt just nu, Anna deltog inte på mötet.

§9 Hemsida/sociala medier
Vi har fått en hel del kritik på hur vi sköter vår hemsida och även vår aktivitet på Facebook. Hur går vi vidare? Vi beslutar att uppdatera respektive ansvarsområde och rensar det som inte ska vara kvar. Vi kommer att ha en stående punkt på varje styrelsemöte, som behandlar sociala medier.

§10 Domare
Ulf har några nya domare på gång. Nästa år lägger vi domarenkäten på hemsidan och ber alla att fylla i den direkt och skicka till Ulf.

 

§11 Övriga frågor
Det behövs fler personer som kan hjälpa till vid live-rapporteringen på de fasta proven. Lisa har lovat att hjälpa till på Kosta- och Eksjöprovet. Bengt informerar om att Sverige vann Hamilton-kampen, som är en landskamp mot Norge! Heja Sverige!

§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 23/1 kl. 19.00 via Teams.

§13 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Per-Gunnar Solberg
Justerare