Vrigstad Värdshus, Vrigstad
Närvarande var 84 medlemmar

§1
Ordförande Bengt Ljungberg öppnar mötet.

§2
Årsmötet håller en tyst minut för avlidna medlemmar under det gångna året.

§3
Röstlängden justeras om så behövs.

§4
Cenneth Quick valdes att leda dagens förhandling.

§5
Anna Green Svensson valdes till protokollförare för mötet.

§6
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sune Hansson och Stefan Karlsson.

§7
Mötet förklaras vara behörigt utlyst.

§8
Dagordningen godkändes.

§9
Verksamhetsberättelsen för 2022 gås igenom och godkändes. Balans och resultatrapport redovisas.

§10
Revisionsberättelsen för Smålands Stövarklubb och Kennel Hagels Donationsfond föredras av revisorn Peter Andersson, och godkändes.

§11
Balans och resultaträkningen fastställs för Smålands Stövarklubb och Kennel Hagels Donationsfond av årsmötet.

§12
Beslut tas att resultatet överförs till kommande verksamhetsår.

§13
Styrelsen har av årsmötet fått ansvarsfrihet för det gångna året.

§14
Ordföranden föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan, vilken godtas av årsmötet.

§15
Styrelsens förslag till rambudget redovisas. Årsmötet godkänner denna.

§16
Avgifter för klubbens verksamheter godkändes av årsmötet.

§17
Inga motioner har inkommit till Smålands Stövarklubbs styrelse.

§18
Val av styrelse.
Ordförande för en tid av 1 år Bengt Ljungberg, Bor
Styrelseledamöter:
Omval för en tid av 3 år Roger Nilsson, Borlanda
Nyval för en tid av 3 år Ulf Sivberg, Vederslöv
Nyval som suppleant för en tid av 3 år Lena Söderberg, Öland

§19
Revisorer för en tid av 1 år:
Omval av Dennis Liljeberg, Emmaboda
Omval av Peter Andersson, Korsberga

 

Revisorssuppleanter för en tid av 1 år:
Omval av Bo Johansson, Ankarsrum
Omval av Kjell Rotzén Nässjö

§20
Till valberedning valdes: Kjell Larsson Eksjö, sammankallande, Christoffer Lejon, Moheda, Bo Hagelvik, Stockaryd och Ola Svebeck, Näshult.

§21
Punkterna 18, 19 och 20 beslutas omedelbart justerade.

§22
Inga övriga ärenden har inkommit till styrelsen.

§23
Hedersplaketter utdelas till samtliga hundar som under året erövrat en 1:a pris Ekl.

§24
A: Raketenlotteriet drags och vinnare är Elfrida Rehn och Anders ”Myggan” Pettersson.
B: Kassör Daniel Hultman meddelar om att bilersättningen ändras till Skatteverkets nivå, som idag är 25 kr/mil.

§25
Ordförande Bengt Ljungberg avslutar årsmötet och i samband med detta avtackas Anna Lindborg för sina många år i Småland Stövarklubbs styrelse.

 

Cenneth Quick Anna Green Svensson
Mötesordförande Protokollförare

 

Stefan Karlsson Sune Hansson
Justerare Justerare