Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 20120620 kl. 1800 Norrhults folkets hus

 

Närvarande: Cenneth Quick, Janne Berg, Uno Johansson, Agne Pettersson, Karin Åström

 

Anmält förhinder: Mikael Pettersson, Anna Lindborg, Gunnar Pettersson, Johan Frisk, Kaj Jensen, Stefan Johansson

  

§ 1           

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet vara öppnat.

  

§2            

Val av justerare

Uno Johansson och Agne Pettersson väljs att justera dagens protokoll.

 

§3             

Dagordningens godkännande.

Dagordningen gås igenom och godkännes.

 

§4            

Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll genomläses, godkännes och läggs till handlingarna.

   

         §5            

Ekonomi

5a.

Agne redogör för att läget fortfarande är på ett litet minus men att fortsättningen på året ser ut att gå mot det positiva mål som vi satt upp för i år.

 

5b.

Sponsorupprop

Styrelsen har förslag på vissa justeringar i uppropet. Detta översänds till sponsoransvariga av Karin. Administrationen kring detta diskuterades under mötet.

 

5c.

Hundfoderdepåer

Det finns behov av att förtäta våra depåer. Styrelsen beslutar att arbeta på detta med Gunnar som ansvarig.

               

§6            

Rapporter

6a.

Stövarfullmäktige

Rapport från Stövarfullmäktige lämnades.

                  

§7

Jaktprov

-         Räv-SM. Janne informerar att kommittén träffats vid ett tillfälle och påbörjat planeringen.

-         Nya regler gällande internationellt jaktchampionat. Två CACIT tagna i Sverige gäller för att bli Int. Jaktchampion. Tidigare behövdes ett CACIT vara taget i Finland eller Norge.

-         NM. Kommittén har påbörjat sina förberedelser.

Styrelsen har tagit del av informationen gällande jaktprovssidan.

               

§8            

Utställningar

Karin informerar om att Eksjöutställningen genomfördes planenligt och att organisationen kring Åsedautställningen är klar.

 

§9            

Medlemmar

Lotteri där priser är olika jaktevent har beretts av Kaj och Gunnar. Lotter har börjat säljas och kommer att säljas på våra olika arrangemang under året. Styrelsen beslutar att även lägga ut lotteriet på vår hemsida och att Gunnar skickar underlag till Stefan för införande på hemsidan.

 

§10          

Domare

Styrelsen beslutar att godkänna Bengt Ljungberg som ny domaraspirant.

 

 

§11          

Bordlagda ärenden

11a.

Rovdjursfrågan, vårt lokala agerande i denna fråga.

Beslut tas att Cenneth förbereder ett förslag på skrivelse som ska gå ut lokalt i vår region samt förslag på sändlista. Tas upp på nästa styrelsemöte

  

§12          

Återremitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13          

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

 

§14

Övrigt

14a.

RR-diplom. Beslut tas att Karin tar kontakt med SvStk gällande att få med lokalklubbstillhörighet på RR-diplomen.

14b.

Beslut om att Raketenpris ska bestå av kontanta pengar upphävs fr o m 2013. Priset 2013 består av en veckas jakt i Norrland. På resan kommer fem personer vara med, två raketenvinnare och tre vinnare i vårt lotteri, se §9.

  

§15           

Nästa möte

Nästa möte 20120826 i Norrhult kl. 1500

 

§16           

Mötets avslutande

Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.

 

 

 

Cenneth Quick                                           Karin Åström

Ordförande                                                  Sekreterare

 

 Agne  Pettersson                                                          Uno  Johansson

Justerare                                                      Justerare