Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 20121218 kl. 1700 Osaby säteri

 

Närvarande: Jan-Erik Berg, Cenneth Quick, Agne Pettersson, Uno Johansson, Johan Frisk, Mikael Pettersson, Karin Åström, Gunnar Pettersson (har ej varit närvarande §1 - §13)

Anmält förhinder: Stefan Johansson

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare

Johan Frisk och Uno Johansson blir valda till att justera dagens mötesprotokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkänns. 

§4

Föregående mötesprotokoll

Genomläses, godkänns och läggs till handlingarna.

§5

Ekonomi

Kassören rapporterar de ekonomiska ställningarna.

§6

Rapporter

Rapport från Stövarjaktens dag bordläggs till nästa möte p g a tidsbrist. 

§7

Jaktprov

-Utvärdering Nordiska mästerskapen

Ordföranden har sammanställt en utvärdering av genomförandet av de Nordiska mästerskapen för vidarebefordran till SvStk. Styrelsen får del av denna och ska lämna feedback till ordföranden senast 15/1. 

§8

Utställningar

Inget att rapportera. 

§9

Medlemmar

Inget att rapportera. 

§10

Domare

Ny domaraspirant föreslagen av Sven Hjelm. Styrelsen beslutar att godkänna Sven Norberg som domaraspirant.

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda ärenden.

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden. 

§13

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

 

Mötet ajourneras till förmån för planering inför Räv-SM kl 1800 och återupptas kl 1900.

§14

Övrigt

-Hur ska informationen gå ut till våra medlemmar i fortsättningen? Årsboken i dess nuvarande form eller andra alternativ?

Styrelsen diskuterar olika alternativ till informationskanaler ut till våra medlemmar. Styrelsen beslutar att se över olika alternativ. 

-Organisation för sponsorverksamheten

Styrelsen tittar på olika alternativ. 

-Förberedelser inför årsmötet.

Sekreteraren ansvarar för bokande av lokal. Datum bestämt för årsmötet till den 20130413.

§15

Nästa möte

Datum för nästa styrelsemöte 20130120. 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                                              Karin Åström

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

Johan Frisk                                                                   Uno Johansson

Justerare                                                                       Justerare