Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 20130120kl.1700 Norrhult Folkets park

 Närvarande: Uno Johansson, Jan-Erik Berg, Cenneth Quick, Agne Pettersson, Mikael Pettersson ( lämnar mötet efter § 13), Gunnar Pettersson, Anna Lindborg, Stefan Johansson, Karin Åström

 

Anmält förhinder: Johan Frisk

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§2

Val av justerare

Vald att justera dagens protokoll är Anna Lindborg.

 

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkänns

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Genomläses, godkänns och läggs till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

-Kassören redogör för det ekonomiska läget.

-Angående ersättningar till ledamöter i styrelsen.

Beslut:Styrelsen beslutar att inte ta ut några ersättningar annat än för utlägg mot kvitto samt för resor.

 

§6

Rapporter

Jan-Erik Berg avläggger en kort rapport av genomförda jaktprov i Värnamo och Kosta.

Gunnar Pettersson avger lägesrapport inför Eksjöprovet.

Jan-Erik Berg avrapporterar läget inför Räv-SM.

 

§7

Jaktprov

Se §6.

 

§8

Utställningar

Domare är bokade för 2014. Utställningsdatum är bokade för 2015.

 

 

 

§9

Medlemmar

Minskning av medlemsantalet netto med 4% år 2012.

 

 

§10

Domare

Lars Pettersson är färdig med sin aspiranttjänstgöring till jaktprovsdomare och detta är nu meddelat SvStk´s styrelse för auktorisation.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Rapport och utvärdering av Stövarjaktens dag.

-Genomfördes på två platser.

-Det är svårt att få folk att komma för att delta.

-Finns svårigheter med att anordna denna dag vid samma tidpunkt över hela landet då det är så olika förutsättningar från norr till söder.

-Det behövs en samordnare av Stövarjaktens dag som kan organisera upp den med platser osv.

Beslut:Lyfta detta på årsmötet och bilda en arbetsgrupp för denna aktivitet.

 

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

a)Skrivelse från SvStk utifrån grupparbeten på Stövarfullmäktige. Handlingsplan gällande hur vi tillsammans med lokalklubbar och rasföreningar kan förbättra samarbetet, öka valpproduktionen för att säkerställa marknadens behov och därmed möjliggöra ett långsiktigt avelsarbete med våra stövare.

Beslut: Presentation av detta på årsmötet och där fatta beslut vilka aktiviteter vår lokalklubb ska genomföra under våren.

b) Mail från en journalist som skickats ut till alla lokalklubbar där han önskar svar på olika frågeställningar som rör rovdjursjakt med stövare och hur vi ser på det.

Beslut: Cenneth Quick svarar på mailet med hänvisning till vår huvudstyrelse .

§14

Övrigt

a) Hur ska informationen gå ut till våra medlemmar i fortsättningen? Årsboken i dess nuvarande form eller andra alternativ?

Styrelsens arbete fortsätter gällande att se över olika alternativ och lösningar.

 

 

§15

Nästa möte

Kommande styrelsemöte blir 20130317 kl 1100 Norrhult Folkets park.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Cenneth Quick                                                              Karin Åström

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

 

Anna Lindborg

Justerare