Närvarande: Cenneth Quick, Agne Pettersson, Jan-Erik Berg, Anna Lindborg, Mikael Pettersson, Stefan Johansson, Uno Johansson, Gunnar Pettersson, Karin Åström

Anmält förhinder: Johan Frisk

 

§1

Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

 

§2

Val av justerare

Anna Lindborg valdes att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.

 

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen går igenom föregående styrelsemötesprotokoll och beslutar att godkänna detta och lägga det till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

-Kassören redovisar revisorernas genomgång.

Styrelsen beslutar att införa detta i protokollet.

-Mål för klubbens budget för kommande år är ett plusminusnoll resultat.

Styrelsen beslutar att arbeta utifrån det målet.

-Oklarhet råder gällande mall för styrelseledamöters arvoden.

Beslutas att ta fram en korrekt mall för detta.

-Oklarhet råder gällande statuterna för Kennel Hagels donationsfond.

Styrelsen beslutar att överlåta till kassören att försöka hitta dessa statuter.

 

§6

Rapporter

Inga rapporter.

 

 

§7

Jaktprov

-Jaktprovsansvarig redovisar det ekonomiska resultatet för Räv-SM.

Styrelsen beslutar att domarnas logi på Räv-SM ska återbetalas till Hallands-, Västergötlands- och Sydsvenska stövarklubben.

-Jaktprovsansvarig redovisar antal jaktprov som genomförts under säsongen enligt följande: 82 RR, 150 Ökl, 18 Räv, 15 Ekl Räv, 84 Ekl. Totalt 349 prov.

Beslut: Styrelsen har tagit del av detta och inför det i protokollet.

 

§8

Utställningar

Inget nytt att rapportera.

 

 

§9

Medlemmar

-Medlemsansvarig informerar om att det tillkommit fler nya medlemmar den sista tiden.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och för in detta i protokollet.

-För att hålla den medlemsnivå vi har idag behöver det tillföras klubben 75 nya medlemmar varje år.

Beslut: Styrelsen har tagit del av detta och för in det i protokollet.

 

§10

Domare

-Domaransvarig informerar om att vi idag har 114 domare i klubben.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och för in denna i protokollet.

-Domaransvarig informerar om att domarträffarna med filmvisning kommer att fortsätta men inte denna säsong och att filmmaterialet kommer att utvecklas.

Styrelsen beslutar att godkänna detta och föra in det i protokollet.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda eller pågående ärenden.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

Förfrågan från Skåne-Blekinge om ett eventuellt samgående med Smålands stövarklubb.

Vi inväntar beslut från Skåne-Blekinge stövarklubbs årsmöte i frågan.

Styrelsen beslutar att avvakta om detta går igenom hos medlemmarna i Skåne-Blekinge stövarklubb före närmare utredning i frågan.

§14

Övrigt

-Avelsseminarium.

Styrelsen beslutar att undersöka om vi kan genomföra denna aktivitet tillsammans med närliggande lokalklubbar och rasklubbar och överlåter till Gunnar Pettersson att kontakta berörda.

-Planering inför årsmötet.

Styrelsen beslutar att framföra två förslag till motioner som om de godkänns av årsmötet ska lyftas på Stövarfullmäktige 2015. Därtill har vi en motion från enskild medlem.

-Uppmuntran till styrelseledamöter som avsagt sig någon form av arvode.

Styrelsen beslutar att de styrelseledamöter som har egna företag ska få ha sin logga med på klubbens hemsida (när denna fråga lyfts och beslutas är de styrelseledamöter som berörs ej närvarande).

 

§15

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir 20130413 kl 1000 i Norrhult Folkets Park

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade för visat intresse och avslutar dagens förhandlingar.

 

Cenneth Quick                                                  Karin Åström

Ordförande                                                       Sekreterare          

 

 

Anna Lindborg

Justerare