kl.1000 Norrhult Folkets park

 

Närvarande: Uno Johansson, Jan-Erik Berg, Gunnar Pettersson, Anna Lindborg, Karin Åström, Cenneth Quick, Mikael Pettersson, Agne Pettersson, Stefan Johansson, Lars Pettersson, Klas Sandberg

Anmält förhinder: Johan Frisk

 

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden välkomnar all församlade och öppnar dagens styrelsemöte.

 

§2

Val av justerare

Uno Johansson valdes att justera dagens protokoll.

 

§3

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll gås igenom.

Styrelsen beslutar att godkänna detta och lägga det till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

-Ersättningar för olika tjänstgöringar inom klubben.

Styrelsen beslutar att till Agne Pettersson ge uppdraget att sammanställa en korrekt lista.

-Kostnad för tryck av Årsboken i år är 16000 kr. Det är 100 kr dyrare än fg år.

Styrelsen har tagit del av detta.

 

§6

Rapporter

Inga rapporter.

 

§7

Jaktprov

Jaktprovsansvarig informerar om att ansökan för våra internationella jaktprov 2013/2014 är inskickat. Återstår att delge SvStk vårt jaktprovsprogram för de internationella jaktproven.

Styrelsen har tagit del av informationen.

 

 

 

§8

Utställningar

Inget att rapportera.

 

§9

Medlemmar

Medlemsantalet står på samma nivå som vid fg möte.

Styrelsen har tagit del av informationen.

 

§10

Domare

Klubben har idag 114 domare vilket är i nivå med våra mål. Domaransvarig informerar om att domarenkäten skickas ut inom kort och hoppas alla domare fyller i den och återsänder.

Styrelsen har tagit del av informationen.

 

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Inga bordlagda ärenden.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

Skåne-Blekinges har fått avslag från sitt årsmöte gällande att gå samman med SmStk vilket de sänt som fråga i skrivelse till SmStk.

Styrelsen har tagit del av informationen.

 

§14

Övrigt

Anna Lindborg informerar om att vi fått en inbjudan från Hushållningssällskapet att få delta med monter och rasparad vid deras sommarmöte i Gränna 31/8. Ingen kostnad för detta.

Styrelsen beslutar att vi ska delta på sommarmötet och utser Anna Lindborg att vara sammanhållande i detta.

 

§15

Nästa möte

Nästa möte 20130525 kl 1500 på Skedhult, Eksjö

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade för visat intresse och avslutar dagens styrelsemöte.

Cenneth Quick                                        Karin Åström                     Uno Johansson

Ordförande                                              Sekreterare                       Justerare