Mötet hölls i Norrhult Folkets Park där 88 medlemmar var närvarande.

§26

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar Årsmötet 2013 för öppnat.

§27

Parentation hölls över bortgångna medlemmar.

§28

Justering av röstlängder.

§29

Klas Sandberg valdes att leda dagens förhandlingar.

§30

Karin Åström valdes till protokollförare av mötet.

§31

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Karl-Gustav Axelsson och Bengt Lindell.

§32

Mötet förklaras vara behörigt utlyst.

§33

Dagordningen godkändes.

§34

Ordföranden presenterar Verksamhetsberättelsen. Kassören redovisar balans- och resultaträkning.

§35

Revisionsberättelsen föredras.

§36

Balans- och resultatrapport fastställs.

§37

Beslutas att resultat överförs i ny räkning.

§38

Styrelsen har inga uppdrag givna av årsmötet 2012.

§39

Styrelsen har av Årsmötet fått ansvarsfrihet för det gångna året.

§40

Ordföranden föredrar Verksamhetsplanen vilken godkänns av Årsmötet.

§41

Styrelsens förslag till rambudget redovisas och godkänns av Årsmötet.

§42

Årsavgift för kommande år är 395 kr varav 100 kr går till lokalklubben enligt Fullmäktigebeslut. Årsmötet godkänner denna.

§43

Motioner till Stövarfullmäktige 2014

 

43:1

Styrelsens förslag angående Fastställande av drevdjur.

Årsmötet yrkar bifall till förslaget.

 

43:2

Styrelsens förslag gällande registrering i stambok vid utslagning på rådjur.

Årsmötet yrkar avslag på förslaget.

 

44.3

Motion gällande uttagningsregler för Räv-SM.

Styrelsen har yrkat avslag på motionen.

Årsmötet yrkar avslag på motionen.

 

§44

Ordförande för en tid av 1 år:                                     Cenneth Quick Lammhult          

 

Styrelseledamöter:

Omval för en tid av 3 år till 2016                                Mikael Pettersson Nybro

Omval för en tid av 3 år till 2016                                Agne Pettersson Nybro

Nyval för en tid av 3 år till 2016                                 Anna Lindborg Jönköping

                                                                                

Kvarstår:                                                                                           

Vald 2011 för 3 år till 2014                                                               Johan Frisk Växjö

Vald 2011 för 3 år till 2014                                                               Karin Åström Eksjö

Vald 2012 för 3 år till 2015                                                               Jan-Erik Berg Växjö

Vald 2012 för 3 år till 2015                                                               Stefan Johansson Nässjö

Vald 2012 för 3 år till 2015                                                               Gunnar Pettersson Bodafors

 

Styrelsesuppleanter:

Nyval för en tid av 3 år till 2016                                 Anna Green Svensson Stockaryd

Fyllnadsval för en tid av 2 år till 2015                         Anton Engberg Tingsryd

Fyllnadsval för en tid av 1 år till 2014                         Lars Petersson Stockaryd

 

§45

Revisorer för en tid av 1 år:

Omval av                                                                   Yngve Isacsson Orrefors           

Omval av                                                                   Thomas Karlsson Älmeboda     

 

Revisors suppleanter för en tid av 1 år:

Omval av                                                                   Ove Eriksson Malmbäck          

Omval av                                                                   Kjell Rotzen Nässjö

 

 

 

 

§46

Till valberedning valde:

Bo Titusson Sävsjö sammankall. 0382-12782, 070-6901931

Kent Allansson Påryd 0480-91347, 070-3980588

Sivert Adolfsson Lenhovda 0474-20818, 0738-466860

 

§47

Punkterna 44, 45 och 46 är omedelbart justerade.

 

§48

Inga övriga ärenden som inkommit till styrelsen senast 2013-01-15.

 

§49

Dragning av Raketenlotteriet. Vinnare är Anna Green-Svensson och Roger Andersson. 1:a reserv är Jonny Rudbrandt.

 

§50

Ordföranden tackar de församlade och avslutar Årsmötet 2013.

 

 

 

Klas Sandberg                                                         Karin Åström

Mötesordföranden                                                  Mötessekreterare

 

 

Karl-Gustav Axelsson                                            Bengt Lindell

Justerare                                                                 Justerare