Nedanstående text är från den skrivelse som var tänkt att skicka till Sveriges riksdagspartier. Smålands stövarklubbs styrelse beslöt att inte göra så då SKK redan framfört vår sak. Vi lägger ut den här på hemsidan för den ska kunna användas av medlemmar vid kontakter med lokala politiker mfl för att visa vår syn på rovdjurspolitiken.

__________________________________________________________

Smålands Stövarklubb 2012

Partiordförande i Sveriges riksdagpartier

och sändlista

Behov av information om avsedd politisk agenda för fortsatt rovdjursutveckling i Sverige.

Smålands Stövarklubb är en ideell lokalförening för ägare av och jägare med hundar av stövarraser. Vi är ca 1000 aktiva medlemmar och vårt verksamhetsområde täcker Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Blekinge län. Klubben är genom Svenska Stövarklubben associerad med Svenska Kennelklubben. Våra främsta mål med klubbens verksamheter är bl a att

- väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, rasrena stövare som är duktiga på att jaga räv och hare (dagens stövare får inte jaga klövvilt)

- bevara och utveckla stövarrasernas specifika egenskaper och verka för en fortsatt, tidsenlig utveckling av en månghundraårig svensk jakttradition

- vidmakthålla och utveckla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren .

För att nå dessa mål arrangerar vi årligen utställningar för att bedöma hundarnas exteriör och mentalitet. För att bedöma förmågan att uppträda som jakthund anordnas särskilda jaktprov. Resultaten av de olika bedömningarna utgör sedan grunden för om hunden är lämplig för avel.

I Småland har klubben drivit denna verksamhet sedan 1922. Arbetet har varit framgångsrikt och klubben åtnjuter stort förtroende hos såväl de markägare vi jagar hos, andra jägare som övriga berörda som begriper eller har förståelse för vad våra verksamheter går ut på.

En av anledningarna till vårt, hittills, framgångsrika arbete har varit tillgång till en välkomnande, levande och öppen lands- och skogsbygd. Frihetskänsla, glädje och harmoni, det vill säga vad vi kallar "Livskvalitet" är begrepp av avgörande betydelse för de människor som berörs av verksamheterna.

De signaler som, så här långt, har kommit i samband med olika utspel om framtida rovdjursutveckling i Sverige och Norden har väckt oro och även bestörtning bland såväl våra medlemmar som övrig befolkning på den lands- och skogsbygd som vi är i kontakt med.

Smålands Stövarklubb har inte den expertis och kunskap som fordras för att yttra sig i detaljerade teknikaliteter inom framtida rovdjursutveckling såsom inavelsgrad, populationstätheter mm. Vi anser inte heller att det behövs - i nuläget.

För oss är det självklart att man i Sverige först är överens om nedanstående innan det över huvud taget diskuteras tekniska detaljer (motsv).

- Beslut om den svenska rovdjursutvecklingen tas av svenskar. I Sverige. Inte på underlag från utländska handläggare som tjänstgör i Bryssel eller "under EU-flagg".

- Det helt avgörande underlaget för beslut om den svenska rovdjursutvecklingen ska komma från den del av Sveriges befolkning som lever av och har sin näring och sina vitala intressen i de områden där rovdjuren förutsätts uppträda och utvecklas. Inte av olika kategorier människor som bor och lever i områden där de aldrig någonsin behöver riskera att påverkas av rovdjuren eller ta ansvar för sina förslag.

- När väl beslut fattas måste de vara mycket väl förankrade hos den del av befolkningen som lever, verkar och har sina vitala intressen i de områden där rovdjuren förutsätts utvecklas. Om så inte är fallet är det vår bedömning att rovdjuren kommer att ha små möjligheter att utvecklas alls och att motsättningarna mellan "stad och landsbygd" riskerar att få en olycklig utveckling.

Frågorna kring den framtida rovdjursutvecklingen i Sverige är viktiga. Men de är ändå bara en del av den övergripande frågan som handlar om den svenska lands – och skogsbygdens överlevnad på sikt.

Kan det inte skapas sådana livsbetingelser för de människor som vill vidmakthålla och utveckla den svenska lands- och skogsbygdens möjligheter så att de finner det mödan värt är det endast frågan om decennier, och kanske inte ens det, innan det finns en natur utanför tätorterna som i huvudsak består av folktomma områden med igenväxta inägor och "skogsproduktionsenheter" där inte ens rovdjuren vill vara eftersom de blivit för många och maten tagit slut.....

För våra medlemmar och majoriteten av alla dem som vi är associerade med på olika sätt är dessa frågor av vitalt intresse för vår livskvalitet.

Vi ber därför om information om Er avsedda politiska agenda härvidlag.

För politiska partier handlar det om att ge klara och tydliga besked om vad man säger sig vilja åstadkomma i frågor som rör den svenska lands-och skogsbygdens vidmakthållande och utveckling på sikt. Hit hör också frågorna om hur våra viltstammar ska förvaltas och då inte enbart rovdjuren. När vi säger att dessa frågor är av "vital betydelse" för vår livskvalitet innebär det att de har sådan tyngd att de kan både påverka och förändra våra nuvarande politiska sympatier. Därför är det viktigt med klara besked i god tid före valet 2014.

För Smålands Stövarklubb

Cenneth Quick

Ordförande