Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte  2015-11-30 kl 1900, Vrigstad kyrkas församlingsgård

Närvarande:Sören Engström, Agne Pettersson, Anna Green-Svensson, Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Robert Lundahl, Karin Åström

Anmält förhinder:Mikael Pettersson, Stefan Johansson, Lars Pettersson, Anna Lindborg

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2

Val av justerare

Sören Engström valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Dagordningen godkännes.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

SvStK protokoll

Föregående protokoll samt SvStks senaste protokoll läses igenom och förs till handlingarna.

 

§5

Ekonomi

Kassören avlägger ekonomisk rapport.

 

§6

Rapporter

Styrelsen beslutar att det på varje agenda inför styrelsemötena ska finnas en punkt för redaktören.

 

§7

Jaktprov

-Jaktprovsansvarig redovisar klubbens hittills genomförda prov denna säsong.

-Redovisar inskickat remissvar på de föreslagna drevprovsreglerna.

-Redovisar ersättningar för klubbens olika aktiviteter.

 

§8

Utställningar

Inget nytt att rapportera.

§9

Medlemmar

-Robert och Björn angående sociala medier som en väg att nå ut till ungdomarna.

Styrelsen beslutar att bordlägga detta till nästa möte.

§10

Domare

Jonas Berg och Anders Ingemarsson godkänns av styrelsen att påbörja sina aspiranttjänstgöringar.

§11

Bordlagda och pågående ärenden

Styrelsen beslutar att fastställa Kennel Ekmålens vandringspris statuter.

 

§12

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§13

Inkomna skrivelser

-Kommande ungdomsmästerskap pålyses.

 

§14

Övrigt

-Arbetsordning för lokalklubbar

Styrelsen har tagit del av denne och det förs in i protokollet.

-Anna Lindborg efterlyser bättre uppslutning och organiserat arbetsschema till aktiviteterna Elmia och Hushållningssällskapets sommarfest.

-Datum och plats för nästa årsmöte blir enligt följande:Osaby säteri, lördag den 16/4 2016. Kallelse kommer i Stövaren nr 1 2016.

Förslag om att klubben ska sälja västar med klubbens logga på kom upp. Det bordlägges till nästa styrelsemöte.

 

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 20160111 kl 1900 med fika 1830 på Vrigstad värdshus.

 

§16

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens styrelsemöte.

Cenneth Qvick                     Karin Åström

Ordföranden  Sekreterare

Sören Engström

Justerare

 

Extra information