Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2016-03-14 kl 1900, Vrigstad värdshus

 

Närvarande:Cenneth Quick, Mikael Pettersson, Anna Green-Svensson, Jan-Erik Berg, Lars Pettersson, Björn Malmgren, Sören Engström, Karin Åström

 

Anmält förhinder:Stefan Johansson, Anna Lindborg, Agne Pettersson, Robert Lundahl

 

§1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare

Sören Engström blir vald att justera dagens protokoll.

§3

Dagordningens godkännande

Tillägg till dagordningen med §3b.

§3b

Förberedelser för årsmötet

Kassörens förslag gällande kennel Hagels fond

Styrelsen beslutar att stödja kassörens förslag.

Motioner

1.VblStK Ändrade regler gällande uttagning till DM och Har-SM.

Beslut:Styrelsen bifaller motionen.

2.J-HStk, VnlStk, GvlStK, DStk Motion angående uttagningsregler till Stövar SM

Styrelsen beslutar att bifalla motionen

3.VnlStk Motion Nej till varg

Styrelsen beslutar att avslå motionen.

4.U-VStk Motion Väckning på räv

Styrelsen beslutar att avslå motionen.

5. ÖgStk, Motion berättigande att få starta på ekl-prov

6.SsvStk, Motion inrättande av SM för harhundar

Styrelsen beslutar att avslå motionen.

7.S-BStK Motion klubbtillhörighet som huvudmedlem

Styrelsen beslutar att avslå motionen.

8.Pär Nord, Motion angåendeen årlig riksutställning för stövare.

Styrelsen beslutar att bifalla motionen med reservation för att ej behöva arrangera en riksutställning förrän år 2022.

SvStKs egna förslag

  1. Förslag om stadgeändring

Styrelsen beslutar att bifalla förslaget.

2.Förslag på ändring av regler för att starta på jaktprov, krav på utställningsmerit.

Styrelsen beslutar att avslå förslaget.

3.Förslag på ändring av utställningsmeriter för UCH.

Styrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Motion från medlem Gunnar Pettersson

Styrelsen beslutar att avslå motionen.

 

§4

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkänner protokollet och beslutar att lägga det till handlingarna.

SvStK protokoll

Styrelsen har tagit del av protokollet och för in det i protokollet.

 

 

§5

Ekonomi

 

 

§6

Rapporter

 

 

§7

Jaktprov

-utvärdering Eksjöprovet

Beslut att föra in i protokollet att styrelsen tagit del av utvärdering Eksjöprovet.

Jan-Erik Berg rapporterar från Smålandsräven.

Ny kommissarie i H-län där Åkle Lundström ersätter Tomie Carlsson.

 

§8

Utställningar

Inget nytt.

§9

Medlemmar

Klubben har fått två nya länsombud i H-länPer-Gunnar Sohlberg och Åke Lundström.

Styrelsen beslutar att föra in detta i protokollet.

§10

Domare

Mikael Pettersson rapporterar två nya domare Ove Erlandsson och Jonas Berg. Sex st domare slutar. Vi har sju domaraspiranter.

Styrelsen beslutar att föra detta till handlingarna.

 

 

§11

Sponsorer

Inget nytt.

§12

Bordlagda och pågående ärenden

Anna G rapporterar läget gällande klubbvästar.

Styrelsen har tagit del av informationen.

 

§13

Återremmitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

§14

Inkomna skrivelser

-mail från medlemmar

Skrivelse från medlem B.Engström gällande att ta fram en jaktprovspolicy.

Styrelsen beslutar att överlåta åt Jan-Erik Berg att ansvara för framtagande av en policy.

Skrivelse från medlem Tomie Carlsson angående användande av Osaby säteri som ägs av Naturvårdsverket.

Styrelsen beslutar att föra till protokollet att ordföranden har svarat T.C på detta.

§15

Redaktörens punkt

Material till Årsboken behöver vara redaktören tillhanda skyndsamt efter Årsmötet.

 

§16

Övrigt

-Dagens status från valberedningen

-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt

-Motioner

Se§3B

 

§17

Nästa möte

20160416 kl 1000

 

§18

Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens möte.

Cenneth Quick                                        Karin Åström

Ordförande                                             Sekreterare

 

 

Sören Engström

Justrare

Extra information