Obs Viktigt!

Hemsidan kommer att uppdateras till en säkrare version.

Detta kommer att ske under tisdag-onsdag denna vecka. Alltså den 27-28/10.

Det innebär att det kan vara problem att nå hemsidan.

Mvh

Web ansvarig

Stefan Johansson

Lokalklubbar,
Rasföreningar
Delegater vid Stövarfullmäktige 30 aug Ledamöter i SvStk:s styrelse till 30 aug Mötesordförande Bengt Pettersson Mötessekreterare Anders Lekander Valberedningens ordf Mikael Pettersson Juridisk sakkunnig Fredrik Bruno SKK
Kort information från interimsstyrelsen.
I vårt tidigare utskick informerade vi om de problem som vi har när det gäller fakturahanteringen. Detta är löst så att de mest akuta fakturorna har betalts direkt från Handelsbanken i Östersund. Detta var en engångsföreteelse som inte kan upprepas. En del småfakturor som kommer att förfalla innan Stövarfullmäktige får vi nog förskottera ur egen ficka. Vi ser ingen annan möjlighet just nu.


Vi har från SKK fått en anmodan att se över vad som kan göras i de fall där avståndet mellan två utställningsorter understiger 30 mil Tydligen är kraven nu skärpta och det krävs tydliga motiveringar till varför avsteg ska göras. Mail har gått ut till alla länsklubbar som berörts Har också hos SKK begärt förlängd tid ytterligare en månad t o m november. Det är 2022 års utställningar som avses.


Vi har också rekvirerat avtalet mellan SvStk och Animistration AB d v s det avtal som vi vid Stövarfullmäktige fick en översiktlig information om. Avtalet är undertecknat av ordf i SvStk respektive VD för Animistration AB den 28 aug d v s två dagar innan fullmäktige. I avtalet finns en klausul (§ 11) som begränsar möjligheterna till fullständig öppenhet. Annars skulle vi ha distribuerat ut avtalet så att alla länsklubbar och rasföreningar fått en total information om innehållet eller åtminstone de kostnader som SvStk orsakas med anledning av avtalet. Hela upplägget är ett resultat av att vi inte äger källkoden. Vi har med SKK; s jurister avstämt möjligheterna till fullständigt öppenhet och fått svar att det finns vissa begränsningar i den här typen av avtal "Vår bedömning är att ni kan informera fullmäktigedelegaterna om innehållet i avtalet på så vis att ni sammanfattar vad det innebär för klubben ekonomiskt och funktionellt." Avtalet gäller fr.o.m. 2020-09-01 och tillsvidare med en uppsägningstid på två år. Vet inte om avtalet godkänts av styrelsen i SvStk.


Vi har från den avgångna styrelsen (G P) fått löfte om hjälp så att arrangörsklubbarna för årets DM och SM-tävlingar ska få Svenska Stövarklubbens minnesplaketter och SM-plaketter (guld, silver och brons) och "SM-täcket" så att man slipper ifrån detta med att behöva tigga ihop ett dignande bord av hederspriser. Priserna från SvStk ska landa hos arrangörerna i god tid före när tävlingarna ska genomföras.

Avslutningsvis kan vi också informera om att Årsboken nu ligger på posten. Viktig inf att det är ett 20-tal personer som inte angett namn eller adress på giroinbetalningen. Dessa kommer naturligtvis att fundera över varför de inte fått någon bok med då vet ni svaret om ni blir tillfrågade. Vet inte hur vi praktiskt ordnar detta men de kan tillsvidare höra av sig via mail till mig, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Glädjande är att vi under de snart två månader vi varit interimsstyrelse fått nya jaktprovsdomare i Gävleborg, Halland och Bohuslän-Dal.

Bästa hälsningar från interimsstyrelsen gm Gottne Lindgren, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Fullmäktige 2020-11-10
Att fortsätta leda mötet: Bengt Pettersson från SKK
Sekreterare : Anders Lekander. Juridiskt sakunnig: Fredrik Bruno från SKK
Valberedningens förslag till ny styrelse för Svenska stövarklubben.
Till ordförande för en tid av 2 år föreslås Rolf Karlsson. Rolf har arbetat på Falu rödfärg i 39 år men är
nu penisionär. Har haft stövare i nästan 40 år men har för tillfället ingen. Har suttit i styrelsen för
Dalarnas Stkl i 17 år, samt ett flertal styrelser.
Övriga ledamöter valda för 4 år är : Lill Wiklund. Lill jobbar på Vattenfall ,har 2 stövare i hemmet och har
mångårig erfarenhet av bankjobb.
Tomas Eriksson. Tomas har jobbat inom Försvarsmakten, är jaktprovsdomare sedan nästan 30 år.Är även
exteriördomare och varit aktiv i föreningslivet nästan hela livet.
Peter Hermansson. Peter är polis och jobbar nu som kriminaltekniker i region syd. Är ordförande i
Skåne-Blekinge Stkl sedan 2015 och har erfarenhet från tidigare styrelsearbete.
Leif Lundholm. Leif har jobbat inom IT-branschen i många år, är nu penisionär med 2 stövare.
Ledamöter valda för 2 år är: Marita Lithander. Marita jobbar på Postnord, är jaktprovsdomare och har 3
stövare. Sitter med i styrelse för några föreningar.
Daniel Bohlin. Daniel är egenföretagare inom betongbranschen, är intresserad av avelsarbete och har 4
stövare hemma.
Tomas Larsson. Tomas jobbar som servicetekniker för Sandvik, har haft stövare sedan 1977 och är även
jaktprovsdomare. Har jobbat som kommisarie i Smålands stkl och är intresserad av jaktprovsregler.
Petra Högberg. Petra jobbar inom kriminalvården, är exteriördomare och jaktprovsdomare, med 3 stövare.
Har jobbat med styrelsearbete i 30 år.
Revisorer: Ernst & Young
Internrevisorer för en tid av 2 år: Örjan Strömberg, Jimmie Guttormsson.
Firmatecknare: Ordförande och kassör ( var för sig )
Arvode styrelsen: Ordförande, Sekreterare, Kassör = 10 000:-
Övriga styrelseledamöter: 8000:-
Valberedningen . Michael Barcheus, Olle B Häggkvist, Rolf Johansson, Lennart Ragnarsson,
Mikael Petersson ( sammankallande )

 

 

Lokalklubbar, Rasföreningar Delegater vid Stövarfullmäktige 30 aug Ledamöter i SvStk:s styrelse till 30 aug Mötesordförande Bengt Pettersson Mötessekreterare Anders Lekander Valberedningens ordf Mikael Pettersson Juridisk sakkunnig Fredrik Bruno SKK
 
Kort information från interimsstyrelsen
Den interimsstyrelse som bildades vid Stövarfullmäktige den 30 aug har nu verkat i en månad. Det är nu dags att lämna en del information om vårt arbete. Vad vi uträttat och vad vi inte kunnat uträtta. Vårt huvudsakliga uppdrag sådant det formulerades var att hålla ”skutan” igång d v s se till att räkningar betalas så att vår klubb inte hamnar på obestånd som det uttrycktes. Här har vi stött på vårt första och största problem.
 
Vi var tidigt ute med att ta kontakt med vår medelsförvaltande bank, Handelsbanken i Östersund som så här långt nekat oss möjligheten att få tillgång till stövarklubbens likvida medel. Skälet är att vi går under beteckningen ”interimsstyrelse” vilket enligt bankens syn är en styrelse i en förening under uppbyggnad och som sådan inte får tillgång till de medel som finns i den tidigare föreningskonstellationen. Att detta skulle bli ett problem stod utanför vår kunskap och tydligen också utanför fullmäktige ledningens kunskap.
 
Vi har också haft ett antal kontakter med SKK i frågan men utan påtagligt resultat. För att tillfälligt lösa detta har vi begärt och fått uppskov med att betala de räkningar som förfallit. Detta är också då naturligtvis skälet till att reseräkningar från tidigare styrelsen inte kunnat betalas. Hoppas att det går att få fram en lösning med hjälp av SKK. En lekman kan tycka att det är vårt stövarfullmäktige som ger interimsstyrelsen de mandat som behövs för att fullgöra uppdraget och inte banken.
 
Efter en del skriftväxling har vi nu lyckats ändra postadress så att räkningar och övrig post hamnar på rätt ställe, Leif Lundholm, Mångbyn 253, 93293 Lövånger.
 
När det gäller Årsboken är manus nu färdigt och ligger på tryckeriet. Det är 270 personer som beställt boken men vid genomgång av och upprättande av adressregister så framgår att det är ca 20 personer som inte lämnat några adressuppgifter. Enligt tidigare praxis görs ingen uppföljning och speciell sökning av dessa saknade adresser utan de får höra av sig när de upptäcker att de inte fått boken.
 
Det är naturligtvis svårt att i en sådan här månadsinformation gå förbi hur vi uppfattar upplägget av vårt IT-system hundprov.stovare.se och hitta stovare.hittahund.se (hitta stövare) Om vi kommer ihåg utgångsläget 2017 så var det så att nu ska vi ha ett hjälpmedel som helt ägs av SvStk till skillnad från det tidigare som ägdes av en privatperson. Vad blev då resultatet? Vid Stövarfullmäktige 2018 lovades dyrt och heligt att det nya systemet ska finnas på plats vid ingången av provåret 2018. Som vi alla vet blev det en förskjutning på ett år. Inte så konstigt när vi nu har lite insyn i hur ägarförhållandena och därmed styrningen fungerat och fungerar.
 
Vid senaste stövarfullmäktige fick vi en information att det nu tecknats ett avtal med ett företag som heter Animistration AB där ägarförhållandena reglerats. En koll i Bolagsregistret visar att Animistration AB har sitt säte i Nelden med en omsättning på 56 tkr senaste räkenskapsåret. Hade naturligtvis varit intressant för alla i SvStk att veta varför styrelsen valt just denna samarbetspartner. Enligt samtal med den person som formade föregångaren till hundprov.stovare.se d v s det system som älghundsklubben använder äger denne fortfarande efter avtalet källkoden till hundprov.stovare.se. SvStk äger innehållet. Detta innebär att all utveckling av programvaran beställs hos och utförs via honom eller hans företag SvStk beställer och betalar Vi äger alltså inte kärnan i vårt eget system denna gång heller och vi har inget absolut inflytande över när beställningar ska vara utförda. Hittillsvarande utveckling har från 2017 i direkta kostnader uppgått till 764 tkr och fortfarande är allt långt ifrån klart. Dessutom har vi ingen programvara för registreringar av utställningsresultat och kataloger. De små justeringar som gjorts i år har kostat 135 tkr. Däri ligger då kostnader för att i hundprov.stovare lägga in de fasta proven. Detta borde vi ha kunnat göra själva som resultat av en enkel utveckling av programvaran. Det är svårt att förstå varför styrelsen eller revisorerna inte reagerat på upplägget som så väsentligt avviker från det som var ingångsläget 2017. Avvikelserna borde kommenterats i både verksamhetsberättelser och i revisionsberättelser för både 2018 och 2019.
 
För interimsstyrelsen gm Gottne Lindgren, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Lädja 2020- 09 - 17
Enligt Sändlista
INFÖR DET ÅTERUPPTAGNA MÖTET MED STÖVARFULLMÄKTIGE 2020-11-10
GÖRA OM - GÖRA RÄTT? SAMMA RESULTAT! - MEN PÅ ANNAT SÄTT?


2020 års Stövarfullmäktige avbröts sedan en majoritet av delegaterna i en öppen omröstning beslutat att inte bevilja den sittande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Det var en klar, tydlig och odiskutabel signal om ett missnöje med hur den sittande styrelsen hanterat ledningen av flera av Svenska Stövarklubens ärenden och verksamheter under 2019 och fram till planerat Stövarfullmäktige 2020. För denna majoritet var det en naturlig sak att detta missnöje och misstroende skulle visas i att inte bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


Efter Fullmäktige har det emellertid framkommit att det kanske skulle ha kunnat finnas annat (och bättre?) sätt att framföra majoritetens budskap. Begreppet "Ansvarsfrihet" har sagts inte ha den innebörd som de flesta av den röstande majoriteten trodde. Det har framförts att "Ansvarsfrihet" skulle vara kopplat till frågor om föreningsjuridik och överskridande av styrelsens befogenheter(motsv.). Om så är fallet så blev majoritetens beslut olyckligt. Det känns viktigt att klargöra att det inte framkommit något som helst inom styrelsens verksamheter som skulle kunna rubriceras som sådant. Revisorernas berättelse ger ansvarsfrihet för den tid och den verksamhet som har omfattats av deras granskning av 2019. Det får alltså inte falla någon skugga på den nu avgångna styrelsen härvidlag.
Det som den röstande majoriteten ville var att påtala sitt missnöje med och misstroende mot den nu avgångna styrelsens sätt och brister i att hantera ledningen av klubben och genomförandet av verksamheter som gång efter annan har framförts vid olika tillfällen och på olika sätt. Såväl före som under och även efter verksamhetsåret 2019.
Kunde detta åstadkommits på annat/bättre sätt under Stövarfullmäktige 2020? Fanns alternativa vägar? Går det nu att "göra om - än en gång göra rätt - nå samma resultat- men på annat sätt"? En eventuell möjlighet som vi blivit informerade om efter fullmäktigemötet är följande:

Förslag
- Stövarfullmäktige river upp beslutet om att inte bevilja den nu avgångna styrelsen ansvarsfrihet för vht-året 2019. Fullmäktige beviljar därefter den då sittande styrelsen ansvarsfrihet även för 2019 avseende den tid och de verksamheter som revisorerna anger.
- Majoritetsbeslutet som fick den sittande styrelsen att avgå med omedelbar verkan, kvarstår men uttrycks i särskild protokollsanteckning där det ska framgå att dessa delegaters visade missnöje med och misstroende mot den nu avgångna styrelsens sätt att hantera ledning och verksamheter under 2019 och fram till Stövarfullmäktige 2020 ska innebära att den nu avgångna styrelsen ska ersättas med en helt ny.
- Att den nya valberedningens uppgift är att ge förslag på en helt ny styrelse för Svenska Stövarklubben vid det återupptagna mötet 2020-11 -10. (kanske redan klart med den arbetsuppgiften?)
- Som vi ser det så skulle sådana här grepp medföra att ingen skugga faller över den nu avgångna styrelsen beträffande det som den fått ansvarsfrihet för genom revisorernas rapport. Den har inte gjort sig skyldig till föreningsjuridiska felaktigheter och har inte överskridit sina befogenheter. Revisionen behöver inte göras om eller ändras. Den gäller.
. Det skulle innebära att den helt nya styrelsen inte på något sätt behöver ägna sig åt "historieforskning" utan kan helt och fullt kraftsamla på att driva skutan in i framtiden.

Genomförbart? Andra möjligheter?

För Svenska Stövarklubbens interimsstyrelse
Cenneth Quick
Ordf

PS
Då många enskilda klubbmedlemmar hört av sig och inte tyckt sig ha fått tillräcklig information från det avbrutna fullmäktigemötet när det gäller varför majoritetens beslut blev som det blev. Därför gör vi här ett försök till kort sammanfattning. Vi försöker teckna ner det som varit av den största betydelsen för de delegater som i den öppna omröstningen om ansvarsfrihet för 2019 röstade för majoritetsförslaget.
Ber att alla tar detta för vad det är. Absolut inget "vetenskapligt". Men ett försök till klargörande av framförda synpunkter och åsikter. Och, om möjligt, förståelse för dem. Vi kan inte bättre. Men det är viktigt att denna information snarast sprids till alla medlemmar i Svenska Stövarklubbens lokalklubbar och rasföreningar. DS

De främsta anledningarna till majoritetens beslut

Ledning
Under mars månad 2019 visade det sig att den sittande styrelsen inte hade klarat av att hantera sina egna inre angelägenheter och att hålla styrelsen så pass enig att den, med samma besättning, inte skulle kunna fortsätta sina åtaganden under resten av tiden fram till Stövarfullmäktige 2020. Kort före Ordförandekonferensen i mars 2019 avgår klubbordföranden utan förvarning och med omedelbar verkan. Under samma ordförandekonferens avgår även klubbens sekreterare och ytterligare den ledamot som bl a svarade för utvecklingen av våra jaktprovsregler mm. Styrelsen valde att hantera den uppkomna situationen med att tiga om anledningarna till de inbördes slitningarna och att fördela de avgångna ledamöternas arbetsuppgifter på de som var kvar. D.v.s. man ansåg sig kapabla att leda ett helt års verksamheter fram till Stövarfullmäktige våren 2020 trots att man var brandskattad på drygt 30 % av sin tidigare kapacitet. (Nu blev det ännu längre m a a
pandemin. Totalt nästan 1,5 år) Det visade sig tämligen omgående att man överskattat sin förmåga. Mycket av det som redan på ordförandekonferensen hade uppdagats och som där ömsesidigt och enhälligt beslutades vara helt nödvändigt att snarast ta itu med och verkställa blev aldrig gjort. I samband med en av de punkter som blev tillagda i protokollet angående verksamhetsberättelsen för 2019 (styrelsens) ledningsmetodik och övergång till att arbeta i "Verksamhetskommittéer" uttryckte Thomas Lööf det föredömligt klart och rättframt: "Vi har inte orkat". Trots att det varit uppenbart att ledningssituationen snabbt blev ohållbar har det inte gjorts någon ansats till analys av ledningsbehoven eller att till styrelsen adjungera krafter från sin egen organisation ute i landet. Att låta denna lednings-situation fortgå i nästan 1,5 år utan att vidta åtgärder för att förbättra läget är inte ansvarsfullt gentemot klubbens medlemmar och inte godtagbart.

Projektarbete med framtagande av nytt digitalt rapporteringssystem mm

Allt ifrån det att Svenska Stövarklubben förlorade sitt förra system ("klubbdata"?) har det vid ett stort antal tillfällen framförts önskemål/krav från såväl enskilda medlemmar som från styrelser för lokalklubbar och rasföreningar om orienteringar och redovisningar av "Projektplanen" för framtagningen av ett nytt system. Det har gjorts flera utfästelser från styrelsen att detta skulle ske och det har angetts flera tidpunkter då systemet skulle vara "up and running". Alltför litet av detta har åstadkommits eller redovisats. Intresset och engagemanget för projektet har varit stort hos lokalklubbar, rasföreningar och enskilda. En arbetsgrupp med folk från lokalklubbar tillsattes tidigt för att kunna stötta och bidra med klubbarnas behov mm. Den arbetsgruppen väntar fortfarande på sitt första uppdrag!

På ordförandekonferensen i mars 2019 kom frågorna om projektredovisning upp igen och nya löften gavs. Efter "Eksjö-provet 2020" konstaterade Smålands Stövarklubb att systemet i nuvarande skick och läge inte motsvarar de krav som måste ställas när man ska hantera en jaktprovstävling på elitnivå med 40 - 50 hundar. Klubben sände då en skrivelse till Svenska Stövarklubben daterad 2020 - 02- 28 (och även till alla lokalklubbar och rasföreningar) där man begärde att få ta del av projektplanen och att den skulle sändas ut till alla lokalklubbar och rasföreningar som ett underlag inför den projektredovisning smålandsklubben begärde skulle ske vid Stövarfullmäktige 2020. Styrelsen har vare sig bekräftat att man tagit del av skrivelsen eller vidtagit någon som helst åtgärd i ärendet. ("Total tystnad och intresse noll") På senare tid har styrelsen fått flera tydliga signaler i ärendet. Bl a Olle B Häggkvist i Stövaren nr 2, 2020 och även undertecknad i Stövaren nr 3 2020. Styrelsen gensvar har varit så nära noll det går att komma.

På en direkt fråga på Fullmäktigemötet om vem som är ägare till projekt och system svarade Andreas Johansson att vi äger systemet tillsammans med en firma som kallas "Animistration AB". Vi äger alltså inte ensamma vårt eget system denna gång heller! Styrelsen information om och hantering av hela projektet under den långa tid det pågått är inte godtagbar. En koll i Bolagsregistret visar att Animistration har sitt säte i Nelden med en omsättning på 56 tkr senaste räkenskapsåret. Hade, naturligtvis, varit intressant alla i Svenska Stövarklubben att veta varför styrelsen valt just denna samarbetspartner. Hittillsvarande utveckling har från 2017 kostat SvStkl 764 tkr och fortfarande är allt lång ifrån klart.

Ekonomisk redovisning
Vid upprepade tillfällen har det från flera håll rests krav på en förbättrad metodik för att informera lokalklubbar och rasföreningar om hur klubbens ekonomiska medel används under de pågående verksamhetsåren. Exempel på detta är Västerbottens krav på Ordförandekonferensen 2019 och där styrelsen gav både positivt svar på framförda önskemål och även gav besked att detta skulle vara helt
enligt framförda önskemål redan under och efter 2019. Detta har inte skett.

Till Stövarfullmäktige 2020 har Dalarna sänt motion om att alla ska få ta del av den ekonomiska redovisningen . Motionen ger ännu en klar signal att man vill ha en bättre redovisning än den som föreligger. Styrelsens svar på motionen ger klart besked att man inte är intresserad av någon annan redovisning än den som redan finns. Svårt att förstå och att acceptera varför det inte har gått att få fram en mera öppen ekonomisk redovisning som är kopplad till och ger en återblick på den verksamhet som bedrivits.
Sändlista
SKK repr (Fredrik Bruno)
Samtliga lokalklubbar och rasföreningar ("sekreterarlistan")
Samtliga namngivna delegater till Stövarfullmäktige 2020
Mötesordförande (Bengt Pettersson) och mötessekreterare (Anders Lekander)
Valberedningens ordf (Mikael Pettersson som underlag för orientering av övrig valberedning)

Nu är klubbuttagningen klar och klubbmästaren korad. 4 hundar går vidare till DM.

Idag blev det 1st 1:a, 1 st 2:a, 3st 3:or, 4 st 0:or

Totalt 4st 3:a Elit, 5st 0:or

1:a Ham Goldrevs Dimma Johan Käll Vetlanda Klubbmästare Hare 61/51=3, 98/55=2

2:a Fin Bökebackens Nilla  Jalle Pettersson Rödeby  27/20=0, 120/55=1

3:a Ham Hjälmsereds Atos  Bo Titusson Sävsjö  65/50=3, 42/47=3

4:a Sch Frostnattens Tessy  Stefan Lundgren Vetlanda  68/47=3, 43/46=3

Resultatlistan finns på "Jaktprov" "Klubbuttagning till DM"

Klas Sandberg och Jan-Erik Berg

/BoT

Extra information