Kallelse till årsmötesförhandlingar för 2021


Smålands Stövarklubb inbjuder medlemmar till årsmöte 2021-08-29 i Åseda Folkets Park.

Program
14.00 Vi möts upp inne på Rotundan med egna stolar och eget fika.
15.00 Årsmötesförhandlingar.
Anmälan till mötet görs till vår medlemsansvarige Björn Malmgren: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller mobiltfn 070-5212491 senast den 25. augusti.

Åsedaparken

Dagordning för årsmötesförhandlingar, Smålands Stövarklubb 2021-08-29

Dagordning för årsmötesförhandlingar, Smålands Stövarklubb 2021-08-29
1. Mötets öppnande.
2. Parentation över avlidna medlemmar under året.
3. Justering av röstlängd.
4. Val av mötesordförande.
5. Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare vid mötet.
7. Fråga om mötet har blivit behörigt utlyst.
8. Godkännande av dagordningen.
9. Föredragning av årsberättelserna för 2019, se årsbok sid 16-30, för 2020, se årsbok sid 14-26 med balans- och resultaträkning för respektive år
10. Föredragning av revisionsberättelser för 2019 och 2020, se årsböcker.
11. Fastställande av balans- och resultaträkning.
12. Beslut om resultatdisposition.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
14. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan se årsbok sid 30-33.
15. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
16. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
17. Motioner till Stövarfullmäktige.
18. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, se bilaga 1.
19. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
20. Val av valberedning.
21. Beslut om omedelbar justering av punkterna 18, 19 och 20.
22. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet, eller som senast den 20/1 anmälts till styrelsen.
23. Förtjänsttecken och hedersplaketter.
24. Raketenlotteriet.
25. Mötet avslutas.
-Avtackningar.

Valberedningens förslag

Förslag till ny styrelse i Smålands stövarklubb 2021-2022


Ordförande Bengt Ljungberg nyval 1 år Bor, 070-2836588

Vice ordförande Bjarne Engström omval 3 år

Sekreterare Roger Nilsson omval 2 år

Kassör Agne Pettersson vald till 2022

Styrelsemedlem. Stefan Johansson omval 3 år

Anna Lindborg vald till 2022

Anders Karlsson nyval 3 år Färjestaden,070-5538780

Hans Norberg vald till 2022

Per-Gunnar Solberg nyval 3 år Vena, 070-3327811

Styrelsesuppl. Ulf Sivberg nyval 3 år Vederslöv, 070-3641380

Anders Kristiansson omval 3 år

Revisorer Yngve Isacsson omval 1 år

Dennis Liljeberg nyval 1 år Emmaboda, 070-8202912

Revisorssuppl. Ove Eriksson omval 1 år

Kjell Rotzén omval 1 år

Valberedning Roland Johansson vill vara kvar

Kjell Larsson vill vara kvar

Sammankallande Klas Sandberg avböjer omval

Extra information