Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-06-27
Via Teams.

Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Ulf Sivberg, Agne Petersson, Anders Karlsson, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson, Anders Kristiansson, Bjarne Engström, Per-Gunnar Solberg, Stefan Johansson och jubileumskommittén, Anna Green och Björn Malmgren.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Ulf Sivberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Daniel har beställt nytt dataprogram. Klubben har fått ännu en gåva från en avliden medlem, blir troligtvis klart i slutet på augusti.

§6 Fullmäktige
Fullmäktige löpte på bra. Svenska stövarklubben kommer att ge tillbaka mer pengar till lokalföreningarna, då Svenskans ekonomi är väldigt god.

§7 Jaktprov
Jaktproven är under kontroll.

§8 Utställningar
Vi har fått in en skrivelse angående Riksutställningen, i den fick vi en del klagomål på hur vi skötte denna.

§9 Medlemmar
Knappt 600 st, 2 nya har tillkommit.

§10 Domare
Ulf stämmer av med Hans om hur långt aspiranterna har kommit i utbildningen.

§11 Jubileumsfesten
Anna och Björn jobbar på med jubileumsfesten, maten är bokad och inbjudan utskickad. Ullinge värdshus sponsrar på en del av maten, då de gärna vill har dit oss fler gånger.

 

§12 Inkomna skrivelser
Se punkt 8.

§13 Artiklar till Stövaren
Deadline är mitten på juli.

§14 Övriga frågor
Anders Kristiansson uppdaterar vår Facebook-sida lite oftare.

§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 8/8 kl. 18.30 via Teams. Då bjuds även jubileumskommittén in.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Ulf Sivberg
Justerare

Extra information