De inledande punkterna såsom verksamhetsberättelser och framtidsplaner var snabbt avklarade. De viktigaste ärendena, för vår del, var denna gång de reviderade jaktprovsreglerna och av enskilda lokalklubbar insända motioner. Vår årsmöte hade ju på Osaby yrkat avslag på de reviderade reglerna om inte man tog bort punkten att våra stövare ska få börja med jaktprov redan vid 12 månaders ålder (idag gäller tidigast 15 mån). Vårt årsmöte godtog inte heller att man ändrade och nedvärderade punkten "Lydnad". Det var bestämt i förväg att antingen godtog man hela förslaget till regelrevideringar eller också förkastade man hela förslaget. Vi tog strid för det förslag som vårt årsmöte hade beslutat. Vi kom så långt att man godtog att vi hade ett eget yrkande som sa att vi godtog förslaget till regelrevidering om man ändrade "unghundspunkten" till 15 mån och behöll lydnadsbedömningens nuvarande lydelse. När det sedan kom till röstning fick vi stryk efter noter. Frånsett Smålands Stövarklubb var enigheten total om att godta förslaget till regelrevidering i sin helhet och utan andra ändringar än av redaktionell art. Vi fick krypa till korset men anmälde, naturligtvis,"reservation till förmån för eget yrkande". Detta noterades särskilt i protokollet.

 

När det kom till motionerna kan vi konstatera att vid uttagning till Har-SM så kan man bara kvala in genom drev på hare men man kan bli klubbmästare även efter rävdrev. Dvs man kan vinna KM som "allroundhund" men har man då vunnit efter rävdrev så räknas detta inte som kval till Har-SM.

Västernorrland stövarklubbs motion om "Tydligt ställningstagande om NEJ till varg!" godtogs trots huvudstyrelsens förslag om avslag. Dock långt ifrån enhälligt. Efter beslutet tog en av veteranerna bland våra vargbekämpare till orda och förklarade på ett utmärkt sätt varför fullmäktiges beslut om denna motion var olyckligt. Synd att han inte gjorde detta före röstningen. Då hade, måhända, beslutet blivit ett annat. Om Svenska stövarklubben blir känd för att ha målat in sig i ett hörn i dena fråga riskerar vi att bli utestängda från de avgörande organisationer som har att jobba vidare med frågan mot såväl regeringsbeslut som ändring i EU habitatdirektiv mm. Eftersom "vargfrågan" hänger starkt ihop med utvecklingen av svensk jakt med drivande hundar vore det djupt olyckligt om stövarfolket inte har förtroende att delta i det officiella arbetet med dessa frågor framöver.

Övriga motioner gick vår väg utom den från Skåne Blekinge angående rätten att representera lokalklubb vid DM och SM. Den avslogs med stor majoritet. Grundregeln ska vara att man är huvudmedlem iden lokalklubb där man är mantalsskriven. Vill man vara huvudmedlem i någon annan lokalklubb går det bra efter det att resp lokalkubbar har kommit överens om detta. Tävlar gör man där man är huvudmedlem.

Det fanns även några  förslag från styrelsen för Fullmäktige att ta ställning till: - "Svenska stövarklubben fastställer årsavgiften för medlemmar och den ska vara samma för hela Sverige". Svaret belev JA. - "För att få rätt att starta på jaktprov ska hunden först varit på utställning och fått lägst "Sufficient"". Svaret blev NEJ. "Förslag att få räkna CK vid utställning i övriga officiella klasser". Svaret blev JA.

Det var många flera händelser vid dessa fullmäktigedagar men dem får Du ta reda på antingen via "djungeltelegrafen" Face-book eller genom att läsa hela protokollet när det ligger på Sv Stkl hemsida.

Vi som var där tackar för förtroendet!/Cenneth

Extra information