Protokoll 2018-03-05
Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2018-03-05. Kl. 1900, Vrigstad värdshus

Närvarande.
Cenneth Quick, Roger Nilsson, Stefan Johansson, Hans Norberg, Agne Pettersson, Anna Green,, Sören Engström, Anna Lindborg, Jan-Erik Berg.

Anmält Förhinder:
Björn Malmgren, Robert Lundahl, Pierre Gustafsson.

§1a
Mötets öppnande:
Ordföranden började med att hälsa alla välkomna och öppnade därmed kvällens möte.

§2
Val av justerare:
Anna Lindborg valdes att justera dagens protokoll. I Pierres fråvaro, väljs Anna Green Svensson att
skriva kvällen protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll godkänns.

§5
Ekonomi:
Kassören går igenom ekonomin.
§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
Vi får en redogörelse från Eksjöprovet, Räv-SM och Smålandsräven. Antalet hundar som startat och hur slutresultatet blivit. Dessutom får vi en redogörelse från Räv-SM och arrangemanget i Västra Götaland. Det var ett mycket välordnat mästerskap och arrangören hade lagt stor fokus på säkerheten.

§8
Utställningar:
Anna L. berättar om hur utställningssäsongen ser ut. Samtliga domare är nu tillsatta. I Värnamo blir det Martin Johansson, i Eksjö blir det Bengt-Åke Bogren och i Åseda blir det Eva Jönsson som bedömmer våra hundar. Vi diskuterar kring lotterierna på våra utställningar och svårigheter med att få fatt i priser.
Vi behöver alla hjälpas åt med detta.

§9a
Medlemmar:
I Björns frånvaro, har vi inget nytt vad gäller medlemsfrågor. Anna G var med på "Stövarjakt till förmån för Barncancerfonden" och rapporterade därifrån. Det var ca. 250 jägare som hade hörsammat inbjudan, man jagade på 13 olika marker, det sköts 15 harar och summan man lyckades samla in under dagen, är fortfarande inte summerat, men strax över 100.000 kronor vet man säkert har kommit in. Reportage kommer förhoppningsvis i nästa nummer av Stövaren.

§9b
Har-SM 2018
Inget nytt att rapportera från SM-gruppen.

§10
Domare:
Klubben har fått två nya domare, Jonas Söderblom och Peter Andersson. Fem personer håller på med sin utbildning. Domaransvarige ska försöka få till en utvärdering av de nya jaktprovsreglerna,
nu när de varit i bruk en hel säsong.

§11
Sponsorer:
Inget nytt på sponsorsidan.

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
På förra mötet tog vi beslut om att utarbeta en plan för våra fasta jaktprov. Vi har lyckats skapa arbetsgrupper/nätverk kring samtliga av dessa prov. Dessa grupper kommer givetvis arbeta med nära kontakt och kontinuerlig återkoppling med styrelsen.
§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden.
§14
Inkomna skrivelser:
Det har kommit in en skrivelse från våra kommissarier i Kronoberg. Man har fått frågan om hur uttagning av domare till de större jaktproven går till och vilka kriterier som ligger till grund för dessa uttagningar. Med större jaktprov, syftar man till DM, Stövar-SM, Räv-SM och NM.
Vi skissar på ett utkast och till styrelsemötet efter årsmötet, bör vi ha ett färdigt förslag färdigt.

§15
Redaktörens punkt:
Roger uppmanar samtliga i styrelsen att komma in med material till årsboken snarast.

§15a
Artiklar till stövaren:
Roger har skrivit reportage från Eksjöprovet och Smålandsräven, Anna G har skrivit om Barncancerjakten och dessa ska vidare till Stövaren.
Det material som ska med till nästa nummer av Stövaren, ska vara insänt allra senast 13 april.

§16
Övrigt:
- Agne och Anna G jobbar för att anordna en klubbträff i Växjö, likande den som var i fjol. Den är planerad att ske torsdagen den 3 maj i Växjö, men vid dagens möte, fattas det några svar för att vi ska kunna presentera det full ut. Allt kommer dock att vara klart till årsmötet den7 april.

- Vi stämmer av arbetet inför årets årsmöte.
-Dagens status från valberedningen:
Inget att rapportera.
- Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:
- Motioner:
Inga motioner.
§17
Nästa möte:
Årsmötet på Vrigstad Värdshus lördagen den 7 april kl. 10.00 med samling 09.30 för fika.
Därefter hälsas alla våra medlemmar välkomna på mingelfika kl.14.00 och
årsmötesförhandlingarna börjar kl. 15.00.
Ytterligare information om årsmötet finns att läsa på vår hemsida

§18
Mötet avslutas:
Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade dagens möte avslutat.

Ordförande: Cenneth Quick Justerare: Anna Lindborg

____________________________________ _____________________________________

Mötessekreterare: Anna Green Svensson

_____________________________________