Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2018-04-19. Kl. 1900, Vrigstad Värdshus
Närvarande:
Cenneth Quick, Stefan Johansson, Hans Norberg, Agne Pettersson, Björn Malmgren, Anna Green,
Sören Engström, Jan-Erik Berg.
Anmält Förhinder:
Pierre Gustafsson, Anna Lindborg och Anders Kristiansson.
§1
Mötets öppnande:
Ordföranden började med att hälsa alla välkomna och öppnade därmed kvällens möte.

§2
Val av justerare:
Björn Malmgren och Agne Pettersson valdes att justera dagens protokoll. I Pierres fråvaro,
väljs Anna Green Svensson att skriva kvällen protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns.

§4
Föregående mötesprotokoll från
Smstk protokoll godkänns.
Efter att ha läst Stövarklubbens senaste protokoll och då vi varit i personlig kontakt med sekreteraren, har vi beslutat vilka delegater som ska åka till Stövarfullmäktige. Det blir Cenneth, Agne, Björn och Janne. Personliga ersättare är Pierre, Anna G, Hans och Stefan.

§5
Ekonomi:
Agne ger oss en föredragning om ekonomin. Det har blivit prisjustering på vårt hundfoder, dock utan att vi i klubben informerats. Vi har tagit kontakt med Hundköket och Stefan fortsätter diskussionen med dem.
§6
Rapporter:
Inga Rapporter.

§7
Jaktprov:
Vi fortsätter arbetet med att bilda och få ihop nätverk kring våra fast jaktprov. Vi har satt upp mål och riktlinjer för varje arbetsgrupp. Jaktprovsansvarige har satt ihop dessa grupper, men vissa förändringar kan ju förekomma. Möte kommer att hållas med respektive grupp innan semestern.

§8
Utställningar:
Om 2 dagar är det dags för årets första utställning, i Värnamo. Allt praktiskt runt utställningen är under kontroll och det är 59 hundar anmälda.
Direkt efter utställningen i Värnamo, startar jobbet med utställningen i Eksjö, som är den 26 maj.

§9a
Medlemmar:
Inget nytt på medlemssidan.

§9b
Har-SM 2018
Gruppen runt Har-SM kommer ha nästa möte den 8/5.
Ny medlem i den arbetsgruppen är Stefan Karlsson, som ersätter Johan Frisk.

§10
Domare:
Hans informerar om att "Domardagen i skogen" i år är den 25 augusti och för en grupp den 15 september.
Domarenkäten kommer att justeras lite i år och kommer sändas ut i början av augusti.
Klubben har fått förslagpå 3 nya domaraspiranter. Dessa kommer nu att påbörja sin utbildning.

§11
Sponsorer:
Inget nytt på sponsorsidan.

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga bordlagda ärenden.
§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden.

§14
Inkomna skrivelser:
Inga inkomna skrivelse finns.

§15
Redaktörens punkt:
Roger är inte närvarande idag, men vi vet att arbetet med vår årsbok är inne på sluttampen.

§15a
Artiklar till stövaren:
De aktiviteter som sker under våren/sommaren, görs det en notis om som vi skickar in till sekreteraren,
för att sen ev. skickas till Stövaren.

§16
Övrigt:
• Agne och Anna G jobbar fortsatt vidare med Klubbträffen i Växjö den 3 maj. All info har varit ute sedan årsmötet. Man har även knutit Bengt Lindell till gruppen. Föreläsare och lokal är ok. I dagsläget är det ca 60 personer som anmält sig.
Gruppen hoppas att deltagarantalet ökar lite ytterligare.
• Vi tog beslut under förra hösten, att ett nytt tält skulle köpas in. Et tält som i första had kan användas till utställningarna och då till ringsekreterare och domare.
Det vi har i nuläget är för litet och dåligt. Agne har kontaktat en firma som säljer eventtält, han har fått en offert. Vi lämnar åt Agne att köpa in ett nytt tält och förhoppningen är att det ska finnas hemma till den 26 maj.
• Vi har fått in beställningar från hemsidan, på klistermärken hare/räv. Trots idogt letande är dessa på drift sedan utställningen på Elmia. Vi undersöker vidare var märkerna kan vara
-Dagens status från valberedningen:
Inget att rapportera.
-Styrelsens sammansättning /uppdrag och arbetssätt:
-Motioner:
Inga motioner.
§17
Nästa möte:
Måndagen de 18 juni kl. 18.30 på Vrigstad Värdshus.

§18
Mötet avslutas:
Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade dagens möte avslutat.

Ordförande: Cenneth Quick Mötessekreterare: Anna Green Svensson

________________________________ ______________________________________

Justerare: Björn Malmgren Justerare: Agne Pettersson

_______________________________ _____________________________________