Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2018-06-18. Kl. 1900, Vrigstad Värdshus
Närvarande:
Cenneth Quick, Agne Pettersson, Björn Malmgren, Anders Christiansson, Sören Engström, Jan-Erik Berg Anna Green närvarande under del av mötet.
Anmält Förhinder:
Pierre Gustafsson, Anna Lindborg, Hans Norberg, Stefan Johansson.
§1
Mötets öppnande:
Ordföranden började med att hälsa alla välkomna och öppnade därmed kvällens möte.

§2
Val av justerare:
Björn Malmgren och Cenneth Quick valdes att justera dagens protokoll. I Pierres frånvaro,
väljs Agne Pettersson att skriva kvällens protokoll.

§3
Dagordningens godkännande:
Dagordningen godkänns med tillägg att CQ skrivning gällande GDPR kommer tas upp under punkt sex Rapporter.

§4
Föregående mötesprotokoll
Läges rapport om leverantör av hundfoder gicks igenom av AgP. Stefan J arbetar för att se om det finns något annat alternativ men att vi inte kastar oss över något utan har accepterat den prisökning som Fjällbacka gjorde men att vi jobbar för ett annat foder med ännu bättre kvalité´ och innehåll. Prislista är skickad till depåerna och ändrad på hemsida
SmStk protokoll godkänns.

§5
Ekonomi:
Agne ger oss en föredragning om ekonomin. Väntar på att revisor Yngve Isacsson kommer och hjälper till med att stänga 2017 för överföring till 2018 ska bli rätt. Bokfört allt fram till sista maj och jobbar nu med eftersläpningar som har legat på is. Fakturor för sponsring 2017 har börjat komma in och arbetet med sponsring till Stövar SM för Harhundar har också börjat röra på sig. Månadsrapport Swedbank och kassa redovisades.
§6
Rapporter:
Ny lagstiftning gäller så även för alla föreningar när det gäller hantering av personuppgifter. CQ har jobbat fram ett underlag som styrelsen tagit del av innan mötet och detta gås igenom för godkännande. Styrelsen godkänner CQ förslag med en ändring adress stryks och ersätts av bostadsort. Styrelsens uppgifter på hemsidan måste godkännas av var och en i styrelsen. Samtliga närvarande godkände detta. Alla ansvariga genomför fattat beslut snarast på hemsida, resultatlistor, anmälningsblanketter som berörs av den nya lagen.

§7
Jaktprov:
Det är klart att Värmlands Stövarklubb står som arrangör av Stövar SM för Rävhundar. Som det ser ut nu ligger det samma helg som Smålandsräven men inget som påverkar utan att genomförandet av Smålandsräven går som planenligt.

§8
Utställningar:
Nytt tält och beachflaggor visades och kommer att användas i Åseda för första gången. Även användning vid Stövar SM för Harhundar disskuterades.

§9a
Medlemmar:
Björn Malmgren tar kontakt med Bengt Ljungberg och reder ut skyttedagen.

§9b
Stövar SM för Harhundar 2018
J-E B informerade om arbetet. Nytt namn antogs på fullmäktigemötet för SM tävlingar.
Nya namn är: Stövar SM för Harhundar / Stövar SM för Rävhundar. Det återstår lite jobb på provrutorna och Stefan Karlsson har kollat priser i form av pokaler. Sven Svensson är kontaktad och kommer att jobba med säkerheten före och under arrangemanget. Informerade om när inbjudan går ut och att hemsidan inte är klar. Nästa möte är 4/9 och då kommer domarna att utses efter de nya riktlinjer som finns beslutade. Domarenkäten är på gång och är en del för underlaget till uttagning av domare och svar skall vara inne senast 1/9. Alla intäkter och utgifter förs med särskild redovisning för SM. Pengar från kennel sponsorer har börjat komma in.

§10
Domare:
Domarenkät är på gång och skall vara inne senast 1/9 och den är en del av underlaget för SM. Domardagarna i skogen kommer snart och inget fanns att rapportera eller att det skulle vara några problem inför dessa.

§11
Sponsorer:
Inbetalningar har börjat komma och listor till Sören E och Stefan K kommer vart efter bokföringen är klar enligt AgP

§12
Bordlagda och pågående ärenden:
Inga bordlagda ärenden.
§13
Återemitterade ärenden:
Inga ärenden.

§14
Inkomna skrivelser:
Inga inkomna skrivelse finns.
§15
Redaktörens punkt:
Årsboken är ute. Inget att rapportera

§15a
Artiklar till stövaren:
Underlaget till nästa nummer är helt klart och insänt.
När det gäller materalet till Stövaren skall alltid Ordförande, Sekreterare och Redaktör få allt underlag som går in till tryck.

§16
Övrigt:
Anna Green lämnade förslag att upprop görs på hemsida när det gäller beställning av västar och görs i fortsättningen två gånger per år för att minimera antalet resor och "skvättbeställningar". Godkändes

Nästa års almenacka för 2019 är klar bildmässigt, saknas några texter för redigering innan tryck. Anna G

Klubben saknar fortfarande material sedan Elmia när det gäller märken i tyg, pins och klistermärken. Det finns beställningar och betalningar gjorda för våra klistermärken och AgP tar kontakt med Alf Beijer för nybeställning av klistermärken. Övriga märken avvaktar klubben med. AgP

Årsmöte 2019 fattades beslut lördag 6 april och mötet kommer att ligga i Kronobergs län. Plats beslutas senare.

Lägesorientering om nytt rapporteringssystem CQ. SvStk har bestämt viket program som kommer att användas och informationen om detta gavs på fullmäktige. Arbetsgruppens arbete är igång hur vi vill att det ska se ut och hur mycket vi vill ska finnas med jobbar gruppen på. Målet är att det ska finnas klart när jakt säsongen drar igång. Vår representant i gruppen är Bo Titusson.

§17
Nästa möte:
Måndagen de 17 september kl. 18.30 på Vrigstad Värdshus.

§18
Mötet avslutas:
Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade dagens möte avslutat.

Ordförande: Cenneth Quick Mötessekreterare: Agne Pettersson

________________________________ ______________________________________

Justerare: Björn Malmgren Justerare:

_______________________________ _____________________________________