Vrigstad värdshus

Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Björn Malmgren, Stefan Johansson, Sören Engström, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Lindborg, Anna Green Svensson och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte. Cenneth gratulerar Anna Green Svensson, som nyligen fyllt 50 år.

§2 Val av justerare
Anna Green Svensson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget, som ser helt ok ut. Agne föreslår att vi drar ner på antalet årsböcker nästa år, då medlemsantalet sjunker varje år.

§6 Rapporter
Inga nya rapporter.

§7 Jaktprov
Proven som varit hittills har avlöpt bra, har dock varit lite problem med det nya rapporteringssystemet. Värnamoprovet är under kontroll, Eksjö likaså.
Eksjökommittén äskar om att skänka 2 tavlor, till en domare och en vägvisare och detta beslutar mötet om att tillstyrka. De har också en önskan om att skänka en almanacka till vägvisarna vid provet och även detta tillstyrker mötet. Mötet diskuterar att flytta Högsbyprovet nästa år, då resultaten varit ganska skrala pga väderleken. Arbetsgruppen kollar vidare på detta och kommer med ett förslag på datum vid styrelsemötet i mars månad. KM blir ett rörligt Elitklassprov nästa år. Mötet beslutar att höja avgifterna till de Internationella proven nästa år till 1500 kronor.

§8 Utställningar
Anna Lindborg summerar utställningssäsongen, som varit mycket tillfredställande med tanke på antalet utställda hundar. Anna vill nästa år ha en huvudman för varje utställning, som i sin tur tar fram en arbetsgrupp för respektive. Anna L, Anna G, Björn och Agne hjälper till med att hitta dessa personer och beräknas kunna presentera utfallet vid marsmötet. Domarna till utställningarna nästa år är klara.

§9 Medlemmar
Inga nya medlemmar har tillkommit. Bjarne tar upp tillsättningen av domare vid de fasta proven, som inte fungerat tillfredställande. Han tar upp frågan med respektive arbetsgrupp. Mötet beslutar att domarenkäten skall följas i första hand.

§10 Domare
1 ny domare är klar, han är 25 år och sänker medelåldern rejält och det är riktigt kul. 7 aspiranter är under utbildning, flera av dessa är också ganska unga.

§11 Sponsorer
Under kontroll.

§12 Återremitterade ärenden
Inga återremitterade ärenden.

§13 Inkomna skrivelser
Inget nytt

§14 Redaktörens punkt
Inget nytt.

§15 Artiklar till Stövaren
Deadline för nästa nummer är den 10/1 och vi bör då få in Värnamoprovet, som avslutas dagen innan.
§16 Övriga frågor
Eksjöprovet och PR-jakten till stöd för Barncancerfonden blir 2 olika helger i februari.
Sekreteraren anmäler adressändring till Jägareförbundet och Skatteverket. Sekr. ombeds att vidarebefordra månadsbreven från SvStk till övriga styrelsemedlemmar.

§17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 24/2 i Vrigstad kl 18.30.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

Anna Green Svensson
Justerare