Vrigstad värdshus

Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Björn Malmgren, Stefan Johansson, Sören Engström, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Lindborg, Anna Green Svensson och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Hans Norberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Vi kommer att redovisa ett minusresultat för 2019. Kennel Hagels fond har dock gått riktigt bra under 2019, i takt med övriga aktiemarknaden.
Payson kostar ganska mycket att använda, Agne ber Svenska Stövarklubben om hjälp att förhandla om priset.

§6 Rapporter
Cenneth tar upp senaste månadsbrevet från Svstk. Styrelsen beslutar att avsluta överlämningen från tidigare jaktprovsansvarig, tillika regelansvarig.

§7 Jaktprov
Alla jaktprov under säsongen har avlöpt mycket bra. Utskick av diplom diskuterades.
Förslag att långväga startande tar med sig en domare från sin lokalklubb. Dels får denne sällskap på resan, men vi får också lättare att få tag i domare till respektive prov.

§8 Utställningar
Anna Lindborg och Anna Green Svensson har påbörjat arbetet med att ta fram arbetsgrupper till utställningarna. Åseda har höjt hyran för att ställa ut där. Mötet diskuterar att ta hand om serveringen själva och således få in lite pengar för detta. Mötet beslutar att köpa in en skrivare, Anna L tar fram en lämplig.

§9 Medlemmar
Medlemsantalet minskar tyvärr stadigt, vi är 740 stycken just nu. Detta är en trend som ser likadan ut över hela landet.

§10 Domare
7 nya domare är utbildade under året, 3 nya elever är på gång.

§11 Sponsorer
Under kontroll.

§12 Erfarenheter från PR-jakten 2020.
Arbetsgruppen som har hållt i PR-jakten till förmån för Barncancerfonden håller på att summera årets evenemang. Det var ca 500 jägare som deltog i årets jakter runt om i länet, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Ca 166.000 kronor blev bidraget till Barncancerfonden i år. Mötet diskuterar att utöka detta evenemang till hela Småland, då intresset ökar hela tiden. Nuvarande arbetsgrupp känner att deras kapacitet snart är nådd, så vi bör anlita fler personer i de andra länen.

§13 Årsmöte 2020
Ordförande och sekreterare till årsmötet är klara. Roger skriver dagordning till mötet.

§14 Redaktörens punkt
Dags att skicka in de olika verksamhetsberättelserna till redaktören, då arbetet med årsboken har påbörjats.

§15 Artiklar till Stövaren
Bjarne tar fram underlag från Kosta- och Värnamoprovet till Stövaren. Deadline för nästa nummer är den 10 April.

§16 Inför Stövarfullmäktige
Cenneth presenterar en skrivelse som vi ska skicka in till SvStk gällande rapporteringssystemet. Mötet beslutar att skicka denna till övriga lokalklubbar samt rasföreningarna i landet, för att få mer stuns i denna.

§17 Övriga frågor
Mötet diskuterar vad som hände med hemsidan under Eksjöprovet. Det är oklart vad som hände, men hemsidan kraschade totalt och live-rapporteringen fick skötas på annat sätt än det vanliga. Smålandsräven funkade bra. Det är ett serverbyte på gång att genomföras inom kort, och då får vi hoppas att det blir bättre framåt.

§18 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 6/4 i Vrigstad kl. 18.30.

§19 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

Hans Norberg
Justerare