Vrigstad värdshus

Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Sören Engström, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Lindborg, Anna Green-Svensson och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Sören Engström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
Inte klart vid tiden för mötet.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Inga större händelser under året. Vi har mindre inkomster än vanligt, främst pga inställda utställningar. Cenneth skriver ihop en verksamhetsplan för 2021. Därefter gör vi ett förslag till budget och ber revisorerna skriva under dessa. Detta är förarbete inför nästa årsstämma, då vi inte räknar med att det blir någon årsstämma under 2020.

§6 Rapporter
Cenneth informerar om Stövarfullmäktige och vad som hände där, när styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet. Nytt fullmäktige blir den 10 november kl 19.00.
Jämtland/ Härjedalen har hoppat av som arrangör av Räv-SM. Halland tar över detta och tävlingen äger rum 2021-02-06/07.

§7 Jaktprov
Proven är under kontroll, sånär som Eksjö där det finns några frågetecken. Klubbuttagningen närmar sig, inga anmälda vid tiden för mötet.

§8 Utställningar
Utställningarna inför nästa år ok.

§9 Medlemmar
Inget nytt. Samma representanter som senast vid nästa Fullmäktige.

§10 Domare
Bra svarsfrekvens på domarenkäten. 9 aspiranter är på gång, vilket är mycket bra!

§11 Sponsorer
Blir svårt att få några sponsorer framåt verkar det som.

§12 Pågående ärenden
Anna Green- Svensson visar förslag på nya jaktprovsdiplom. Dessa blev godkända av styrelsen och beställer nya omgående.

§13 Redaktörens punkt
Förslag om att kolla på annat tryckeri inför nästa år.

§14Artiklar till Stövaren
Deadline inför nästa utgivning är 9 oktober.

§15 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§16 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 16/11 i Vrigstad kl. 18.30, samling 18.00.

§17 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

Sören Engström
Justerare