Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2020-11-16 via Teams.

 

Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Sören Engström, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Lindborg, Anna Green-Svensson, Björn Malmgren, Anders Kristiansson, Sören Engström och Bjarne Engström.

 • 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

 • 2 Val av justerare

Bjarne Engström väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 • 3 Dagordningens godkännande

OK.

 

 • 4 Föregående mötesprotokoll

OK.

 

 • 5 Ekonomi

Agne redovisar det ekonomiska läget. Vi har fått en gåva från en avliden medlem och mötet diskuterar vad vi ska göra för pengarna, ex ett vandringspris i den personens namn.

 

 • 6 Rapporter

Cenneth informerar om Stövarfullmäktige och att valberedningens förslag godkändes i sin helhet. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet på det återupptagna mötet.

 • 7 Jaktprov Hittills endast ett fåtal anmälda till Kostaprovet, hoppas på fler.

Strax innan mötet startade fick vi besked från Svenska Stövarklubben att de ställer in SM för hardrivande stövare med tanke på de nya restriktionerna som kom idag den 16/11. Bjarne skriver en blänkare om provverksamheten. Vi kör på som planerat, men inga gemensamma middagar eller övernattningar för domarna.

 • 8 Utställningar

Utställningen i Eksjö 2022 har stött på problem, då SKK tycker att den kolliderar med en utställning i Karlskoga. Anna L ber Närke/ Värmland byta datum, då vi har tänkt ett större evenemang i samband med vårt 100-årsjubileum. Vi har fått löfte om att anordna Riksutställningen 2022.

 

 • 9 Medlemmar

Medlemsantalet fortsätter att minska, Björn menar att det beror på att SKK inte skickar nån påminnelse.

 • 10 Domare

Var något färre domare på domardagarna i år mot tidigare år, vilket har sin naturliga förklaring.

 

 • 11 Sponsorer

Inget nytt.

 • 12 Pågående ärenden

Inget nytt.

 • 13 Redaktörens punkt

Nytt tryckeri är kontaktat och de var intresserade. Roger åker och visar tidigare årsböcker och tar in pris.

 • 14Artiklar till Stövaren

Allt klart.

 • 15 Övriga frågor

Datum för årsmötet 2022 bestäms till den 10 April.

 

 • 18 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 14/12, troligtvis via Teams.

 

 

 • 19 Mötet avslutas.

Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

Cenneth Quick                                        Roger Nilsson

Ordförande                                             Sekreterare

 

 

Bjarne Engström

Justerare