Närvarande: Cenneth Quick, Agne Petersson, Björn Malmgren, Stefan Johansson, Sören Engström, Roger Nilsson, Anna Green Svensson, Anna Lindborg och Bjarne Engström.
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.
§2 Val av justerare
Stefan Johansson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§3 Dagordningens godkännande
OK.
§4 Föregående mötesprotokoll
OK.
§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget, som ser helt ok ut.
§6 Rapporter
Inga nya rapporter.
§7 Jaktprov
Styrelsen beslutar att Räv-SM hålls i trakterna runt Vrigstad våren 2022. Bra med anmälningar både till Värnamo- och Högsprovet.
§8 Utställningar
Allt ok, vi väntar nästa utställningssäsong och ser hur allt utvecklar sig under våren. <Mötet diskuterar att ha dubbla ringar i Åseda om Värnamo- och Eksjöutställningen måste ställas in. Det finns idag möjlighet att få en särskild exteriörbedömning, om man behöver en sådan för att kunna para sin hund.
§9 Medlemmar
Inget nytt. Björn kollar med SvStk om påminnelsen till dom som inte betalat medlemsavgiften.
§10 Domare
Vi har fått en ny domare som har flyttat till Småland från Halland.
§11 Sponsorer
De få sponsorer vi hade under 2020 fick varsitt tack i form av ett julkort från föreningen.
§12 Redaktörens punkt
Behöver ha in rapporterna till årsboken vartefter de blir klara.
Kontakt tas med Dennis L ang. jubileumsboken. Hur ska boken se ut, vilket format ska den ha, med mera?
§13 Inkomna skrivelser
Mötet diskuterar ett medlemsärende och beslutar enigt att vi inte vill ha in personen ifråga i föreningen igen. Detta meddelas SvStk.
§14 Artiklar till Stövaren
Allt klart inför nästa nummer, Anna G har begärt någon extra dags respit med tanke på Värnamo- och Högsbyprovet.
§16 Övriga frågor
Cenneth sätter ihop en skrivelse om Stövarjaktens helg den 13-14 februari, men lite extra fokus på kampen mot Barncancer, eftersom den stora sammankomsten vi brukar ha inte går att genomföra i år. Ska försöka engagera hela Småland denna helg och samla in pengar ändå, Swishkontot är öppet som vanligt. Anders får access till klubbens Facebook-konto och trycker på även där. Agne tar upp prisfrågan vad gäller annonser i årsboken och får bifall för sina frågor.
§17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 22/2 via Teams, Stefan skickar länk som vanligt.
§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.
Cenneth Quick Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare
Stefan Johansson
Justerare