Åseda Folkets Park
Närvarande var 44 medlemmar.
§1
Ordföranden Cenneth Quick öppnar mötet. Han tackar alla för att dom kommit hit. Coronapandemin har inneburit att föregående årsmötet ställdes in. Han tog upp vad som har hänt under dom 10 år som han varit ordförande, vilka svårigheter som varit och vilka möjligheter som finns i framtiden. Samarbetet mellan klubbarna i Svenska Stövarklubben har också förbättrats. Ekonomin i klubben är väldigt stabil. Han pratade även om Pr- jakten i februari, cancerjakten. Satsningen nästa år på klubbens 100 års-jubileet togs också upp. Förklarade därmed årsmötet öppnat.
§2
En tyst minut för avlidna medlemmar under året.
§3
Röstlängden justeras om så behövs.
§4
Klas Sandberg valdes att leda dagens förhandlingar.
§5
Bo Titusson valdes till protokollförare för mötet.
§6
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sten-Åke Ek och Hans Wangström.
§7
Mötet förklaras vara behörigt utlyst.
§8
Dagordningen godkändes.
§9
Verksamhetsberättelsen 2019 gicks igenom och godkändes. Verksamhetsberättelsen 2020 gicks igenom och godkändes, finns redovisade i årsboken. Balans och resultaträkningarna för båda åren redovisades och godkändes. Finns också i årsboken.
§10
Revisionsberättelsen för Smålands Stövarklubb och Kennel Hagels Donationsfond föredras och godkändes.

 

 

§11
Balans- och resultaträkningarna fastställs för Smålands Stövarklubb och Kennel Hagels Donationsfond av årsmötet.
§12
Beslut tas att resultatet överförs till kommande verksamhetsår.
§13
Styrelsen har av årsmötet fått ansvarsfrihet för det gångna året.
§14
Ordföranden föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan, vilken godtas av årsmötet.
§15
Styrelsens förslag till rambudget redovisas. Årsmötet godkänner denna.
§16
Avgifter för klubbens verksamheter godkändes. Oförändrade avgifter godkändes av årsmötet.
§17
Inga motioner finns.
§18.
Val av styrelse.
Ordförande för en tid av 1 år Bengt Ljungberg Bor.
Styrelseledamöter:
Omval för en tid av 3 år till 2024 Bjarne Engström Åseda
Omval för en tid av 2 år till 2023 Roger Nilsson Braås
Omval för en tid av 3 år till 2024 Stefan Johansson Nässjö
Nyval för en tid av 3 år till 2024 Anders Karlsson Färjestaden
Nyval för en tid av 3 år till 2024 Per-Gunnar Solberg Vena
Styrelseuppleanter
Nyval för en tid av 3 år till 2024 Ulf Sivberg Vederslöv
Omval för en tid av 3 år till 2024 Anders Kristiansson Rydaholm
§19
Revisorer för en tid av 1 år:
Omval av Yngve Isacsson Orrefors
Nyval av Dennis Liljeberg
Revisorssuppleanter för en tid av 1 år:
Omval av Ove Eriksson Malmbäck
Omval av Kjell Rotzén Nässjö
§20
Till valberedning valdes: Roland Johansson Gunnebo, Christoffer Andersson Moheda samt sammankallande Kjell Larsson Eksjö.
§21
Punkterna 18-19-20 beslutas omedelbart justerade.
§22
Övriga ärenden.
§23 Förtjänsttecken och Hedersplaketter.
Avtackning och utdelning av förtjänsttecken och hederspriser:
Inga förtjänsttecken utdelades i år.
Hedersplaketter utdelades till alla som tagit elit-1:a.
§24
Raketenlotteriet drogs och vinnarna hyllades.
§25
Övriga frågor fanns inga.
Ordföranden avslutar mötet och tackar de församlade.

 

Klas Sandberg Bo Titusson
Mötesordförande Protokollförare

 

Sten-Åke Ek Hans Wangström
Justerare Justerare

Finns även som signerat dokument för den som efterfrågar. /Webmaster