Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-03-07
via Teams.

Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Per-Gunnar Solberg, Agne Petersson, Anders Karlsson, Hans Norberg, Stefan Johansson, Ulf Sivberg och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Anders väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Det var bra utdelning på aktierna under 2021. Bengt och Agne planerar ett gemensamt möte med banken.

§6 Årsmöte
Mötet diskuterar var årsmötet ska hållas den 9 april. Agne kollar med Folkets Hus och Amigo i Emmaboda. Smörgåstårta föreslås som förtäring. Alla skriver ihop årsberättelser inom sina ansvarsområden och skickar till Roger vecka 10.

§7 Jaktprov
Jaktproven gick väldigt bra hela säsongen, det har varit hektiskt för flera personer som har jobbat stenhårt för att få ihop alla proven detta år.
Kostaprovet nästa år blir även Klubbmästerskap, då vi sett att anmälningarna har minskat till KM senaste åren.

§8 Utställningar
Anna har möte med på SvStk om det nya programmet för att sköta utställningarna samtidigt som detta möte pågår. Det ska inte vara mycket kvar innan vi kan börja använda detta program. Anna har aviserat att hon kliver av som utställningsansvarig nästa år, och en ersättare är redan påtänkt. Valberedningen informeras om detta redan i år, då den personen måste gå vissa utbildningar för att kunna axla Annas mantel. Ulf skickar kontaktuppgifter till Bengt.

§9 Medlemmar
Ett litet tapp i medlemsantalet, men inte så stort. Kommer in nya betalningar vartefter.

§10 Domare
Mötet diskuterar diverse domare, vissa bör inte användas vid fasta prov.

§11 Redaktörens punkt.
Roger efterlyser rapporter från alla ansvariga, för att få in i årsboken.

§12 Sponsorer
Bengt och Agne jobbar på med sponsorerna.

§13 Inkomna skrivelser
Mötet diskuterade motionerna som inkommit från olika länsklubbar och Svstk.

§13 Artiklar till Stövaren
Bengt tar gärna emot tips om vad som ska skrivas i nästa nummer. Årsmötet har varit innan deadline, så info om detta kommer med.

§14 Övriga frågor
Bengt kontaktar jubileumskommittén (Anna G och Björn M) om att ordna festen på Ullinge den 28 maj. Mötet diskuterar förtjänsttecken mm som ska delas ut i samband med jubileet.
Anna G och Björn inbjuds till nästa styrelsemöte.
Vi har fått in priser på tryckning av jubileumsboken som är i det närmaste klar. Roger går vidare med detta ihop med Dennis.

§15 Nästa möte
Nästa möte blir den 28/3 kl 18.30 via Teams, Roger skickar länk för inloggning.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Anders Karlsson
Justerare