Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Per-Gunnar Solberg, Agne Petersson, Anders Karlsson, Hans Norberg och Ulf Sivberg. Även jubileumskommittén, Anna Green-Svensson och Björn Malmgren, deltog i mötet.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Ulf väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Revisionsberättelsen är klar, vi gör en vinst på ca 80.000 kr. Vi har fått utdelning på aktierna och ska enligt stadgarna köpa nya, därför måste vi skaffa en LEI-kod för att få handla med aktier. Detta har EU kommit på för att motverka pengatvätt via föreningar. Roger kollar med en bankkontakt vilken vi ska välja. Barncancerjakterna bringade in totalt 125.000 i år, varav 51.000 var i Kronoberg och 74.000 samlades in av Högsbygänget! Agne kan tänka sig att bistå den nya kassören med sin erfarenhet även nästa år, så vi föreslår för årsmötet att Agne blir adjungerad styrelsen.

§6 Sponsorer
Bengt fortsätter med denna punkt.

§7 Jaktprov
DM tidigareläggs 1 vecka till hösten.

§8 Utställningar
Utställningarna är under kontroll. Det nya programmet är igång och fungerar.

§9 Medlemmar
Fortsatt lite tapp på medlemssidan, vi tar upp detta på årsmötet.

§10 Domare
Inget nytt.

§11 Redaktörens punkt.
Allt rullar på, fått in det mesta.

§12 Förtjänsttecken
Mötet diskuterar vilka som ska få förtjänsttecken, diplom med mera, både från Småland och Svenska Stövarklubben. Dessa kommer att delas ut vid jubileumsfesten.

§13 Artiklar till Stövaren
Ska vara inskickat den 11/4. Vi skriver ihop något direkt efter årsmötet, så vi får med den nya styrelsen.

§14 Jubileumsfesten
Anna och Björn presenterar sitt upplägg inför jubileumsfesten, vilken de anser vi kan ha tidigast till hösten. De ska ta fram t-shirts till årsmötet som ska säljas under året. De får mandat att ta hjälp av andra för att ro festen i hamn.

 

§15 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§16 Nästa möte
Nästa möte blir den 9 april kl 10.00 i Emmaboda Folkets hus innan årsmötet.

§17 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Ulf Sivberg
Justerare