Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2022-05-23
i Växjö.
Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Ulf Sivberg, Agne Petersson, Anders
Karlsson, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson. Med på länk var Anders Kristiansson och Bjarne
Engström.
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.
§2 Val av justerare
Lisa väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§3 Dagordningens godkännande
OK.
§4 Föregående mötesprotokoll
Tillägg vilka som ska stå som firmatecknare, Agne, Daniel och Bengt, annars ok.
§5 Ekonomi
Agne redovisar det ekonomiska läget. Allt under kontroll. Daniel vill byta dataprogram för att
sköta det ekonomiska och detta är såklart helt ok.
§6 Fullmäktige
Diskuterar hur våra delegater ska ta sig till Stockholm, vissa åker bil, någon kanske tåg.
§7 Jaktprov
Jaktproven är under kontroll. Per-Gunnar har hand om DM, Bjarne kollar så allt löper på där.
Förläggning vid Kosta-provet blir Tingsryds camping.
§8 Utställningar
Det var 46 hundar i Värnamo, 89 anmälda till Eksjö. Bengt kör upp tältet till Eksjö på fredag,
mötet diskuterar om ljudanläggningarna. Roger tar med en extra om det behövs. Lisa har
kontaktat ansvariga gällande sin utbildning.
§9 Medlemmar
Inget nytt.
§10 Domare
Mötet diskuterar om att domarna ska få betalt direkt av hundägaren vid öppen-klass. Detta för
att underlätta för kassören. Ulf har fått info från Hans och jobbar vidare med övertagandet.
Ulf har en nygammal domare som vill börja döma igen.
§11 Redaktörens punkt.
Roger är klar med årsboken. Den utkommer den närmaste veckan, tillsammans med
jubileumsboken.
§12 Inkomna skrivelser
Gänget bakom Barncancerjakten har skickat en skrivelse till styrelse om att de behöver hjälp
med att fortsätta med detta arrangemang. Svenska Hamiltonföreningen har skickat en
skrivelse angående mandatfördelningen vid Fullmäktige, där de och övriga rasföreningar
motsätter sig motionen om detta.
§13 Artiklar till Stövaren
Deadline är mitten på juli.
§14 Övriga frågor
Mötet diskuterar att ha en PR-ansvarig och tycker att det vore bra. Tas upp vid nästa möte.
Bengt skickar policydokument till samtliga för genomläsning till nästa möte.
§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 27/6 kl. 18.30 via Teams. Då bjuds även jubileumskommittén in.
§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.
Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare
Lisa Bengtsson
Justerare