Närvarande: Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Lisa Bengtsson, Anders Karlsson,
Per-Gunnar Solberg, Stefan Johansson, Ulf Sivberg.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Per-Gunnar Solberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK

§5 Ekonomi
Swedish Match är under uppköp och vi har fått frågan om vi accepterar budet. Vi beslutar om att acceptera budet. Beslut om vad som skall investeras i för pengarna bestäms senare.
Faktura inkommen från Ullinge värdshus på 46050kr.

§6 Jaktprov
Inga hundar är ännu anmälda till KM tillika klubbuttagning till DM den 17-18 September. Vi lägger ut en påminnelse på hemsidan.
Inbjudan till DM 2022 är skickad till de klubbar som ingår i Distrikt 4 samt Svenska Stövarklubben.

§7 Utställningar
Åseda-utställningen förlöpte väl. Lisa skriver något om denna till nästa nummer av Stövaren.

§8 Medlemmar
600 medlemmar för tillfället.

§9 Domare
Ulf Sivberg skall ha ett möte med Hans Norberg angående domaraspiranter.

§10 Kriterier för förtjänsttecken
Mötet diskuterar underlag/förslag på kriterier. Beslut fattas om kriterier som skall gälla från dags dato och tills vidare. Se bilaga 1.

§11Artiklar till stövaren
Åseda utställningen, DM, Ölandsräven, kommande jaktprov.

§12 Inkomna skrivelser
Inget nytt

 

§12 Övriga frågor
Tomas Jakopsohn har hört sig och meddelat att han samt några till kommer att ta över stafettpinnen för barncancerjakten. De har påbörjat planering med möten inför vintern, preliminärt datum satt till den 11 februari.

§15 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 3/10 kl. 19.30 via Teams.

§16 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg
Ordförande

 

Per Gunnar Solberg
Justerare