Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson, Anders Kristiansson, Bjarne Engström, Per-Gunnar Solberg, Ulf Sivberg och Anders Karlsson.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Anders Kristiansson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Rapport från ordförandekonferensen
Bengt rapporterar från mötet med ordförandekonferensen den 3/10.
Det finns många stövarägare som är registrerade hos SKK, men som inte är medlem i någon lokalklubb. Vi försöker få reda på mer här, vilket kommer att bli svårt med tanke på GDPR.
Vargfrågan diskuterades livligt och alla var överens om att stå upp hårdare här.
Vi får 200 kronor tillbaka från Svenska nästa år, mot tidigare 100 kronor och det är nu bra!
Det är många som får VG eller Excellent på sina hundar vid utställningarna i landet.
Valpantalet går nedåt för samtliga raser under 2022, det beror troligtvis på att vargen breder ut sig över hela landet.

§6 Ekonomi
Swedish Match sälj omgående då börskursen nu är högre än budet från Philip Morris, Daniel föreslår att köpa Investor i stället. Beslut tas vid nästa möte.
Vi slutar att sälja västar, då priset har höjts rejält och vi tror inte att nån vill betala så mycket för en väst.
Det har inkommit en sen faktura från Räv-SM, som var ifjol. De hade glömt skicka den, så det blir lite fel i redovisningen.
Bengt kallar till ett möte med berörda om sponsorer, då detta måste tas tag i.
Agne har haft kontakt med Gävleborg om kostnaderna vi hade för Räv-SM och han får klartecken från mötet att dela med sig av uppgifterna till dem.
Daniel påpekar att vi måste se över kostnaderna, särskilt reseersättningen som har ökat rejält i år, efter beslut på årsmötet. Vi ska försöka se till att fler samåker, för att minska kostnaderna.

 

 

 

 

§7 Jaktprov
Vi har fått kritik från olika håll på vilka personer som har ingått i de olika kommittéerna vid jaktproven. Bjarne hänvisar till att detta beslutar de själva, men vi tar till oss kritiken och försöker bättra oss.
2 hundar från Småland har kvalat in till SM för stövare som jagar hare, vi skickar även med 2 domare. Alla kommittéer är klara nu!

 

§8 Utställningar
Lisa fick inbjudan till CUA-utbildning, men kunde tyvärr inte åka på den. Hon ska hålla koll på när nästa utbildning sker och deltar då.

§9 Medlemmar
Vi tappar fortsatt medlemmar. Vad ska vi göra? se paragraf 5. Annonsera i hundsport kom som ett förslag. Vi måste aktivera oss mer! Syns vi inte, så finns vi inte!

§10 Domare
Ulf har varit i kontakt med Hans och allt är klart med övertagandet. Vi har fått in förslag på en ny domare, en rutinerad stövarjägare.

§11 Inkomna skrivelser, Stövaren.
Inga nya skrivelser. Bengt skickar in till Stövaren direkt efter mötet.

§12 Övrigt
Vi har ett hundratal jubileumsböcker kvar och sätter ett pris på 100 kronor plus porto om någon vill köpa. Vi måste bli mer aktiva på Facebook.

§13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 28/11 kl. 19.30 via Teams.

§14 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Anders Kristiansson
Justerare