Närvarande: Bengt Ljungberg, Bjarne Engström, Daniel Hultman, Agne Petersson, Ulf Sivberg och Lisa Bengtsson.
§1. Mötet öppnas
§2. Till sekreterare för mötet väljs Lisa Bengtsson
§3. Bjarne Engström väljs att justera protokollet
§4. Med anledning av inkommen protest behandlas denna av styrelsen, styrelsen beslutar att avslå denna.
§5. Daniel Hultman har genomgått sina utbildningstillfällen som jaktprovsdomare. Styrelsen beslutar att Bengt skickar in ett utlåtande till svenska stövarklubben för att få honom godkänd.
§6. Mötet avslutas

Bengt Ljungberg Lisa Bengtsson
Ordförande Sekreterare

Bjarne Engström
Justerare