Närvarande: Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Göran Månsson, Agne Pettersson, Mikael Pettersson, Gunnar Pettersson, Stefan Johansson, Uno Johansson, Alf Beijer, Karin Åström, Hans Lundborg

Anmält förhinder: Johan Frisk

§1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2. Genomgång av agendan för årsmötet.

Styrelsen känner sig förberedda för årsmötet.

§3. Genomgång av Förslag komna från SvStK för beslut i Fullmäktige.

A. Debitering av medlemsavgifter och enhetliga medlemsavgifter. En gemensam betalningsdag för alla lokalklubbar gällande medlemsinbetalningar samt att alla lokalklubbar tar ut samma summa i medlemsavgift.

Styrelsen föreslår att vi bifaller förslaget.

B. Förslag om att skilja Resultatboken från medlemsavgiften. De medlemmar som

önskar Resultatboken i pappersform ska betala en summa för detta, ex 100 kr. Resultatboken finns att tillgå på nätet.

Styrelsen föreslår att vi bifaller förslaget.

C. Förslag till stadgeändring. Att skiljedomsparagrafen i klubbens stadgar §14 tas bort i

Enlighet med SKK/FK:s rekommendation.

Styrelsen föreslår att vi bifaller förslaget.

D. Förslag till ändring av jävsreglerna gällande jaktprovsregler, anvisningar och

domaretiska regler. Att föra in en ny skrivning i gällande regelverk, om jäv vid

släktskap mellan domare och ägare/hundförare, som innebär att domaren inte skall

döma en hund där sådant jäv föreligger.

Styrelsen yrkar bifall till förslaget.

§4. Genomgång av valberedningens förslag till årsmötet.

Protokollförs att styrelsen tagit del av informationen.

§5. Jan-Erik föredrar föreslagna kommiteer för Nordiska mästerskapet samt Räv SM.

Presenterar dessutom mål för Nordiska mästerskapet.

Styrelsen godkänner föreslagna kommiteer och mål för NM.

§5. Mötet avslutas.

Cenneth Quick Karin Åström

Ordförande Sekreterare

Jan-Erik Berg Gunnar Pettersson

Justerare Justerare