Protokoll fört vid Smålands stövarklubbs årsmöte i Vrigstad 2012-04-15

Mötet hölls på Vrigstad värdshus där 72 medlemmar var närvarande.

§1.
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2.
Parentation hölls över bortgångna medlemmar

§3.
Röstlängden justeras.

§4.
Leif Rydell valdes att leda dagens förhandlingar.

§5.
Karin Åström valdes till protokollförare för mötet.

§6.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stefan Lundgren och Kenneth Pettersson.

§7.
Mötet förklaras vara behörigt utlyst.

§8.
Dagordningen godkändes.

§9.
Ordföranden presenterar verksamhetsberättelsen. Kassören redovisar balans- och resultaträkning. Enligt prognos har vi ett 0-resultat vid årsskiftet 2013-2014.

§10.
Revisionsberättelsen föredras och godkännes.

§11.
Balans- och resultaträkning fastställes av årsmötet.

§12.
Beslut tas att resultatet överförs i ny räkning.

§13.
Styrelsen har inga uppdrag givna av årsmötet 2011 att avlägga rapport om.

§14.
Styrelsen har av årsmötet fått ansvarsfrihet för det gångna året.

§15.
Ordföranden föredrar Verksamhetsplanen vilken godtas av Årsmötet.

§16.
Styrelsens förslag till rambudget redovisas. Årsmötet godkänner denna.

§17.
Årsavgift för kommande år är 375 kr. Årsmötet godkänner avgiften.

§18.
Motioner till Stövarfullmäktige:
1.
JHStK motion om en Kraftsamling på Stövarfullmäktige.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.

2.
NbLStK motion om provs uppskjutande/inställande mm §6.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.

3.
Gotlandsstövarföreningens motion gällande bevarande av de svenska stövarraserna.
Årsmötet yrkar bifall till motionen.

4.
JHStK motion om krav på lägst 3:e/sufficient pris på utställning i lägst juniorklass för start på jaktprov.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.

5.
NblStK motion om inrättande av SM för harhundar.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.

6.
JHStK motion om stövar-SM där endast hare accepteras som drevdjur.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.

7.
NbLStK motion om gemensamma jaktprovsregler med stövarklubben i Sverige, Norge och Finland, dvs Nordiska jaktprovsregler.
Årsmötet yrkar bifall till motionen.

8.
JHStK motion gällande att rasklubbar anslutna till Svenska stövarklubben bör betala medlemsavgift.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.

9.
GvlStKl, VnStKl, JHStKl motion angående stadgeändring.
Motionen har återtagits av motionärerna.

10.
ÖgLStK motion angående rörliga elitprov.
Årsmötet yrkar bifall av motionen.

11.
NbLStK motion angående fastställande av drevdjur.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.


Svenska stövarklubbens förslag inför Stövarfullmäktige.
A.
Debitering av medlemsavgifter och enhetliga medlemsavgifter.
Årsmötet yrkar bifall till förslaget.

B.
Resultatboken, förslag att skilja resultatboken från medlemsavgiften.
Årsmötet yrkar avslag på motionen.

§19.
Ordförande för en tid av 1 år: Cenneth Quick Lammhult

Styrelseledamöter:
Omval för en tid av 3 år till 2015 Jan-Erik Berg Växjö
Omval för en tid av 3 år till 2015 Stefan Johansson Nässjö
Nyval för en tid av 3 år till 2015 Gunnar Pettersson Bodafors

Kvarstår:
Vald 2010 för 3 år till 2013 Uno Johansson Åseda
Vald 2010 för 3 år till 2013 Mikael Pettersson Nybro
Vald 2011 för 2 år till 2013 Agne Pettersson Nybro
Vald 2011 för 3 år till 2014 Johan Frisk Växjö
Vald 2011 för 3 år till 2014 Karin Åström Eksjö

Styrelsesuppleanter:
Nyval för en tid av 3 år till 2015 Anna Lindborg Jönköping
Fyllnadsval efter Gunnar Pettersson
för en tid av 1 år till 2013 Kai Jensen Sävsjö
Fyllnadsval efter Göran Månsson
för en tid av 1 år till 2014 Tomie Carlsson, Figeholm

§20.
Revisorer för en tid av 1 år:
Omval av Yngve Isacsson Orrefors
Nyval av Thomas Karlsson Älmeboda

Revisors suppleanter för en tid av 1 år:
Omval av Ove Eriksson Malmbäck
Omval av Kjell Rotzen Nässjö


§21.
Till valberedning valdes Bo Titusson, Sivert Adolfsson och Kent Allansson.

Fullmäktigedelegater 5st för en period om 2 år valdes följande:
Ordinarie: Personlig ersättare:
Cenneth Quick Lammhult Uno Johansson Åseda
Jan-Erik Berg Växjö Mikael Pettersson Nybro
Agne Pettersson Nybro Johan Frisk Växjö
Karin Åström Eksjö Tomie Carlsson Figeholm
Stefan Johansson Nässjö Anna Lindborg Jönköping

§22.
Punkterna 19-20-21 är omedelbart justerade.


§23.
Inga ärenden finns som inkommit till styrelsen före 2012-01-15

§24.
Som avslutning på årsmötet dras Raketenlotteriet. Årets vinnare är Kent Allansson och Tomie Carlsson. Stefan Johansson visade nya hemsidan.

§25.
Ordföranden avslutar mötet och tackar de församlade.


Leif Rydell Karin Åström
Mötesordförande Sekreterare

Kenneth Pettersson Stefan Lundgren
Justerare Justerare