Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson, Bjarne Engström, Anders Karlsson, Anders Kristiansson, Ulf Sivberg och Lena Söderberg.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Ulf väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Daniel har fått allt klart med Swedbank nu. Har dock inte fått bankdosan ännu.
Det mesta är utbetalat, vad gäller domarutbildningar och dylikt. Bengt skriver en blänkare på hemsidan om att samtliga ska skicka in ev. reseräkningar.

§6 Medlemmar
Per-Gunnar meddelar att medlemsantalet fortsätter att öka något.

 

§7 Jaktprov
Allt under kontroll. Bjarne och Ulf tar ut domare till DM. Vi ska ändra blanketten ang. reseersättning på hemsidan.

 

§8 Utställningar
Lisa rapporterar att utställningarna har gått bra. Har skickat in om utställningarna för 2025. Behövs mer folk som hjälper till, då det är samma personer hela tiden. Lena erbjuder sig att hjälpa till. Nya tältsidor är inköpta, då de gamla gick sönder.

§9 Hemsida/sociala medier
Under kontroll, varit ganska mycket diskussioner senaste tiden i samband med extra fullmäktige. Vi var den enda lokalklubben som la ut dagordningen på hemsidan.

§10 Domare
Nästan alla domare har genomgått utbildningen av nya systemet. Ulf har en några nya aspiranter på gång.

 

 

§11 Bengt redovisar från extra fullmäktige. Det var mycket diskussioner om rasklubbarnas röstantal, men allt gick igenom till slut. Bengt lägger ut detta på hemsidan.

§12 Övriga frågor
Vi har fått frågan om att sponsra Qvinnokampen, vilket vi avböjer. Det är en del bekymmer att anmäla sina hundar i det nya systemet. Hoppas på bättring.

§13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 19/10 kl. 18.30 via Teams.

§14 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Ulf Sivberg
Justerare