Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Lisa Bengtsson, Bjarne Engström och Per-Gunnar Solberg.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Lisa väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Kostaprovet
Bjarne rapporterar från kommittén vid Kostaprovet. Det har kommit ett sent avhopp i organisationen, men de har kontaktat nya personer, så det verkar vara under kontroll.

§5 DM
Mötet diskuterar DM, som har flyttats några dagar beroende på att det var alldeles för kort tid mellan DM och SM.

§6 Medlemmar
Ökar något!

§7 Motion
Mötet diskuterar att skicka in en motion till fullmäktige om anlagstest på lo.

§8 Sponsor
Hulukvarn Arena vill vara huvudsponsor på Eksjöprovet. Bjarne tar ett snack med Tommy Hegestrand om detta.

§9 Övriga frågor

§10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 2/11 kl. 18.30 via Teams.

§11 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Lisa Bengtsson
Justerare