Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Lena Söderberg, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson, Per-Gunnar Solberg och Ulf Sivberg.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Per-Gunnar Solberg och Lena Söderberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Daniel Hultman och Bengt Ljungberg utses till firmatecknare var för sig.

§6 Medlemmar
Per-Gunnar uppger att vi har ökat medlemsantalet något.

§7 Jaktprov
Allt under kontroll.

§8 Utställningar
Allt ok.

§9 Hemsida/sociala medier
Mötet diskuterar Svenska Stövarklubbens utspel på Facebook. Bengt kontaktar styrelsen för at få bättre bakgrund till deras beslut.

§10 Domare
Inget nytt.

§11 Övriga frågor
Vi håller på att förhandla om ett nytt avtal med Hundköket, då de har nya ägare.
Lotteriet för 100-årsjubileet bör redovisas på hemsidan och Facebook.

§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 25/7 kl. 19.00 via Teams.

§13 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Per-Gunnar Solberg Lena Söderberg
Justerare Justerare