Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 20120503 kl. 1800 Norrhults folkets hus

 

Närvarande: Cenneth Quick, Jan-Erik Berg, Kai Jensen, Uno Johansson, Agne Pettersson, Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Gunnar Pettersson, Johan Frisk, Karin Åström

 

Anmält sin frånvaro: Anna Lindborg

 

§ 1            

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

 

 

§2             

Val av justerare

Johan Frisk och Gunnar Pettersson väljs att justera dagens protokoll.

 

 

§3             

Dagordningens godkännande

Dagordningen gås igenom och godkänns.

 

 

 

§4             

Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelsemötesprotokoll godkänns efter genomgång.

 

 

§5             

Fördelning av ansvarsuppgifter inom styrelsen

Styrelsens organisation och ledamöternas ansvarsområden fastställs enligt bilaga 1. Styrelsen godkänner denna.

 

 

§6             

Ekonomi

6a. Agne redovisar hur ekonomin registreras och vilka underlag ansvariga i olika verksamheter kan be att få av honom.

Beslut: Styrelsen har tagit del av informationen och godkänner att Agne fortsätter att arbeta på samma sätt.

 

6b. Gällande sponsorverksamheten delger Kai ett förslag angående att få stöd bland våra medlemmar när det gäller anskaffande av sponsorer till våra verksamheter. Förslaget innebär att ett upprop går ut till alla medlemmar angående detta. Varje medlem som ordnar en sponsor får vissa förmåner beroende på vilken typ av sponsor som ordnas.

Beslut: Styrelsen ger i uppdrag åt Kai att tillsammans med Hans funderar vidare på förslaget hur det rent praktiskt ska kunna organiseras och genomföras.

                     

 

                

§7             

Rapporter

Lydnadskurser - Johan fått kontakt med en person på brukshundsklubben i Växjö som kommer presentera ett förslag på upplägg. Johan redovisar detta när det är klart.

 

                

 

§8

Jaktprov

8a. Datum för DM är bestämt till 29-30/10 med samling 28/10. Södermanlands läns stövarklubb står som arrangör.

 

8b. Angående återbetalning av anmälningsavgift vid sjukdom hos hund. Styrelsen beslutar att ca 75% betalas tillbaka av betald anmälningsavgift vid uppvisande av veterinärintyg. Detta gäller även vid utställning.

 

8c. Nordiska mästerskapet sker i samarbete med Jaktjournalen.

 

                

§9             

Utställningar

Karin redovisar från Värnamoutställningen och rapporterar nuläget inför Eksjöutställning.

 

 

 

§10           

Medlemmar

10a. Vi ligger i nuläget – 2% i medlemsantal sedan årsskiftet.

 

10b. Medlemsvård: Vi har diskuterat raketenpris och ett lotteri på en jaktresa. Ärendet bereds av Kai och Gunnar till nästa styrelsemöte.

 

 

§11           

Domare

Verksamhetsansvarig inom detta verksamhetsområde, Uno och Mikael har tagit del av e-post från medlem ang. bl a cafékväll med tema inom detta område.

Beslutas att föra in detta i protokollet och överlåta vidare kontakt med medlem angående detta till Uno och Mikael.

 

 

§12           

Bordlagda ärenden

Tomie Carlsson önskar bli entledigad från sitt uppdrag som styrelsesuppleant och som ersättare till fullmäktige.

Beslut: Styrelsen beslutar att Tomie Carlsson blir entledigad från sina uppdrag enligt önskemål.

Som ersättare till fullmäktige för Karin istället för Tomie Carlsson blir Kai Jensen.

 

§13           

Återremitterade ärenden

Inga återremmitterade ärenden.

 

§14           

Inkomna skrivelser

Skrivelse från Tomie Carlsson .

Beslut: Styrelsen har tagit del av skrivelsen men lämnar den utan åtgärd då den famnar över ett allför brett område. Frågan väcktes hur vi som lokalklubb ska agera på det lokala planet gentemot våra länsstyrelser. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till efter Fullmäktige för att arbetas vidare med vid nästa styrelsemöte.

 

 

§15           

Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 20120620 kl. 1800 i Norrhults folkets hus.

 

 

 

§16           

Mötets avslutande

Ordföranden tackar de församlade och avslutar dagens möte.

 

 

 

Cenneth Quick                                             Karin Åström

Ordförande                                                                      Sekreterare

 

 

 

Gunnar Pettersson                                       Johan Frisk

Justerare                                                      Justerare