Närvarande: Stefan, Kaj, Johan, Mikael, Uno, Janne, Anna, Agne, Cenneth, Gunnar, Karin


§1
Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2
Val av justerare
Jan-Erik Berg och Johan Frisk

§3
Dagordningens godkännande
Dagordningen godkännes.

§4
Föregående mötesprotokoll
Gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

§5
Ekonomi

§5a
Kassörens rapport
Kassören redovisar resultatrapport. Resultatrapporten godkänns.

§5b
Sponsring
Underlag till sponsoravtal är framarbetat. Beslut att det ska publiceras på hemsidan.

§5c
Hundfoderdepåer
En avtalsmall för avtal mellan innehavare av foderdepåer och klubben samt ett rutindokument gällande praktik och administration är under utarbetande. Agne och Gunnar ansvarar för detta.

§6
Rapporter
Inga rapporter.

§7
Jaktprov
Jaktprovsansvarig avlägger rapport om nuläget gällande NM och Räv-SM. Janne tillsammans med Stefan J. ansvarar för att aktuell information fortlöpande publiceras på hemsidan. Johan informerar om sponsorverksamheten gällande dessa båda arrangemang.

§8
Utställningar
Kort rapport från Åsedautställningen.


§9
Medlemmar
Nuläget är ett minus på 2% i medlemsantal.

§10
Domare
Anders Fungbrant är föreslagen som domaraspirant. Styrelsen godkänner honom att påbörja sin aspiranttjänstgöring. Tre av klubbens domare har valt att avsluta sin domartjänstgöring.

§11
Bordlagda och pågående ärenden

§11a
Skrivelse i rovdjursfrågan samt sändlista. Ordföranden har tagit fram ett förslag på en skrivelse angående rovdjursutvecklingen menat för våra politiker. Styrelsen beslutar att inte skicka denna med anledning av att  SKK´s remissvar på rovdjursutredningen nyligen är utskickad.


§11b
Lotteriet
Klubbens stora lotteri med vinster bestående av olika jaktevenemang beslutar styrelsen ska säljas på alla klubbens aktiviteter under säsongen.

§12
Återremmitterade ärenden
Inga återremmitterade ärenden.

§13
Inkomna skrivelser

§13a
Erbjudande om fast sida i magasinet Stövaren.
Styrelsen beslutar att inte anta detta erbjudande.

Hamiltonplaketten.
Styrelsen funderar på om vi har någon inom SmStk att föreslå för Hamiltonplaketten.

§14
Övrigt

§14a
Åtgärder till att motivera tikägare att avla på sina tikar.
Kontakt med SKK är tagen och Gunnar undersöker om det finns möjlighet att ordna uppfödarkurs i samarbete med Studiefrämjandet eller Vuxenskolan.
§14b
PR för våra stövare och vår jaktform
Vi behöver synas mer på olika evenemang. Anna tar ansvar för att undersöka möjligheter att delta vid Hushållningssällskapets dagar nästa år samt tider och platser för dessa evenemang.

§15
Nästa möte
Nästa möte 20121007 kl 1100, Norrhult folkets park.

§16
Mötet avslutas.
Ordföranden avslutar mötet.


Cenneth Quick   Karin Åström
Ordförande    Sekreterare


Jan-Erik Berg   Johan Frisk
Justerare    Justerare